Mer information

Miljötillstånd

MMD Domslut 2014

Tekniska rapporter

2020

Whittle Consulting Enterprise Optimisation Report, Executive summary

2019

Golder, Executive Summary, Blötberget Feasibility report

SRK, Väsman project conceptual study results

2018

DMT, CPR Listing TECH_MEMO_2018 (Eng)
Geovista, Uttalande från Kompetent person

2017

Mineral Resource Estimate, update 2017

2016

SGA Laboratory and pilot scale testwork with 8 ton ore sample from Blötberget

2015

GTK Report Variability Testwork Draft v3 2015-12-01 (Eng)
GTK Report Pilot Plant v12 2015-12-01 (Eng)
GTK Report Initial Testwork Draft Report v2 2015-12-01 (Eng)
Blötberget Iron Ore Project – From Resource and Mining History to Present 2015-12-01 (Eng)
Analysis of selected drill core samples from Blötberget and Håksberg. 2015-12-01 (Eng)
21st_Iron_Ore_Symposium June (Eng)
Appendices-A_K-Updated April (Eng)
DMT Consulting Ltd, Mineral Resource Estimate for Blötberget Iron Ore Projekt 2015-04-10 (Eng)
C22-R-124 Blotberget Final Interim Report R0 April (Eng)
Company presentation April (Eng)

2014

SRK Ludvika DFS Gap Analysis Report June (Eng)
Geovista, Technical Report – Blötberget – Mineral Resource Estimate 2014-01-25 (Eng)

2013

Presentation Mining on Top. November (Eng)
Presentation Informa 8th EU Iron Ore October (Eng)
Geovista, Ludvika Mines – Mineral resource update. 13-01-10 (Eng)

2012

Invest Sweden – London December (Eng)
SBB Steel Raw Materials Amsterdam September (Eng)
2011
Ramboll PEA December (Eng)
8th annual exploration & mining investment conference 2011 (Eng)
Geovista, Magnetisk Modellering – grundläggande begrepp. 11-11-25 (Eng)
Geovista, Teknisk rapport, Väsman. 11-10-07 (Eng)
Geovista, Verifiering av mineralresurser, Blötberget & Håksberg. 11-08-31 (Eng)


Undersökningstillstånd

Nordic Iron Ore har erhållit ett undersökningstillstånd som täcker de områden som är aktuella för arbeten med Ludvika Gruvor och sammanbinder områdena för bolagets bearbetningskoncessioner.

Därutöver finns ett tillstånd för undersökning i anslutning till koncessionen för Blötberget som framstår som intressant utifrån resultaten från utförda forskningsstudier.


Miljötillstånd

För att få bedriva stadigvarande gruvverksamhet måste tillstånd inhämtas från mark- och miljödomstolen enligt reglerna i miljöbalken. till miljötillståndsansökan ska bifogas en miljökonsekvensbeskrivning, vars syfte är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Mark- och miljödomstolens prövning innefattar bland annat gruvbrytningen i sig, eventuell bortledning av grundvatten från gruvan, uppförande och drift av sandmagasin, eventuellt transporter till och från området etc. Nordic Iron Ore har erhållit miljötillstånd för såväl verksamheten i Blötberget som i Håksberg. När gruvverksamheten avslutas finns krav enligt miljöbalken på efterbehandling av verksamhetsområdet.


Bearbetningskoncessioner

Blötberget

Nordic Iron Ore ansökte om bearbetningskoncession i oktober 2010 och den 30 augusti 2011 beviljades ansökan av Bergsstaten. Bearbetningskoncessionen, som löper under 25 år med möjlighet till förlängning, innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn, sällsynta jordartsmetaller samt apatit.

Geologi
Mineraliseringen i Blötberget är en så kallad ”apatitjärnmalm” vilken förutom järnmineralen magnetit och hematit också innehåller fosformineralet apatit som tidigare förorsakade problem vid järnframställningen. I och med den tekniska utveckling som skedde när den så kallade Thomasprocessen uppfanns 1879 blev det möjligt att även ta till vara malm som var rik på fosfor.

Blötbergsfältet består huvudsakligen av fem mineraliserade kroppar. Räknat från väster mot öster är dessa:
Kalvgruvan (apatitrik magnetitmineralisering)
Flygruvan (apatitrik, hematitdominerad mineralisering med underordnad magnetit)
Hugget- och Betstamalmen (apatitrika magnetit-hematitminerliseringar)
Sandellmalmen (apatitrik magnetitmineralisering)

Merparten av brytningen i Blötbergsgruvan innan stängningen 1979 skedde ovanför 240-metersnivån. Nordic Iron Ore planerar att återstarta gruvdriften med 280-metersnivån som ny huvudnivå.

Innan stängningen 1979 påbörjades byggnation av en ny utfraktsnivå på 330 meters nivå samt en snedbana från dagen ned till nivån 160 meter, dessa anläggningar togs dock aldrig i drift. Bolaget räknar med, att efter nödvändiga renoveringar och kompletteringar, kunna nyttja den existerande infrastrukturen under jord vid den planerade återstarten av driften

Håksberg

Nordic Iron Ore ansökte om bearbetningskoncession för Håksbergsfältet i mars 2011 och denna beviljades av Bergsstaten den 15 december 2011. Bearbetningskoncessionen, som löper under 25 år med möjlighet till förlängning, innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn, molybden, koppar och volfram.

Geologi
Håksbergsfältet utgörs av ett mineraliserat stråk som sträcker sig från Iviken vid Väsman i söder till Källbotten i norr. Mellan Iviken och Källbotten finns en ortsförbindelse på 300 metersnivån. Berggrunden består av alkalirika metavulkaniter som tillhör den så kallade mellansvenska leptitformationen.  Metavulkaniterna har, som en följd av tektoniseringen, till stor del omvandlats till glimmerrika och skiffriga bergarter. Berggrunden genomsätts av pegmatiter och diabaser.

Järnmineraliseringarna i Håksbergsfältet är kvarts- och skarnbandade samt fosforfattiga. Längderna varierar från 50 meter upp till 800 meter medan bredderna uppgår till mellan 5 och 35 meter. Den genomsnittliga järnhalten i fältets mineraliseringar är 36 procent. Mineraliseringarna i Håksbergsfältet uppträder i fyra långsträckta parallella zoner. De enskilda malmkropparna har brant sidostupning mot öster, vanligen över 60 grader. Järnoxidmineralen utgöres till 80 procent magnetit och 20 procent hematit.

Väsman

Nordic Iron Ore ansökte om bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet i maj 2015 och denna beviljades av Bergsstaten den 21 december 2017. Bearbetningskoncessionen, som löper under 25 år med möjlighet till förlängning, innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn enligt minerallagens bestämmelser.


Metoder och processer

Nordic Iron Ore har för avsikt att arbeta med alla steg i gruvutvecklingsprocessen, från prospektering till produktion. Gruvutvecklingsprocessen består generellt av fyra huvuddelar: tillstånd, prospektering och undersökning, utvärdering samt projektering och anläggning.