Bolagsstyrning

Bolagsstyrning syftar till att säkerställa att bolag styrs utifrån ägarnas bästa intresse och i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Styrningen utövas genom olika strukturer för beslutsfattande och kontroll av verksamheten.

Ett led i en effektiv styrning är en god informationsgivning till ägare och kapitalmarknad.