På väg mot hållbar grön gruvdrift

Nordic Iron Ore är en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Gruvdriften ska utformas med modern teknik så att påverkan i form av exempelvis buller, vibrationer och utsläpp till luft och vatten minimeras.

Hållbar utveckling innebär att mänskliga behov tillgodoses på ett sådant sätt att det inte hindrar framtida generationer från att tillgodose sina behov. Rent konkret innebär det att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minimera negativ inverkan på naturen och människors hälsa.

Hållbar utveckling kan delas in i tre områden:

  • Ekonomisk hållbarhet: att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. 
  • Social hållbarhet: bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Miljömässig hållbarhet: ekonomisk tillväxt anpassas till vad miljön tål och leder inte till en förstörd miljö.

När Nordic Iron Ore planlägger den kommande verksamheten är dessa tre aspekter av hållbarhet högt prioriterade. Inom ekonomisk hållbarhet kommer vi till exempel att använda effektiva och moderna brytningsmetoder och maskiner som medför så låg energiförbrukning som möjligt, vilket innebär att Nordic Iron Ore bidrar till att hushålla med resurser.

Inom social hållbarhet vill bolaget bland annat bidra till att närområdet kring Ludvika utvecklas. Enbart den första verksamheten, Blötbergsgruvan, förväntas ge direkt sysselsättning till över 200 personer. När den planerade expansionen av verksamheten vid Väsman och Håksberg är igång kommer de positiva effekterna på samhället att bli ännu större. 

Miljömässig hållbarhet är centralt. I planläggningsarbetena inför produktionsstarten kommer en rad faktorer att vägas in, så som eldrift i stället för dieseldrift och att minimera utsläpp till vattendrag. Eftersom brytningen kommer att ske under jord uppstår inga dagbrottshål som stora sår i landskapet. Bolaget avser över tiden att certifiera verksamheten enligt ISO14001 och för miljöarbetet använda Dalarnas miljömål som ledstjärna.

Styrning av hållbarhetsarbetet 

Nordic Iron Ores strävan att minimera skador på naturen och bidra till en hållbar utveckling utgår från de av styrelsen fastställda policyer och riktlinjer. Ett viktigt ramverk för detta är principerna i FN:s Global Compact. Det yttersta ansvaret för Nordic Iron Ores hållbarhetsarbete ligger hos styrelsen, medan det operativa ansvaret att följa upp mål och prioriterade aktiviteter ligger hos företagsledningen.