Vi återstartar gruvdriften på ett hållbart sätt med modern teknik

Nordic Iron Ore är ett gruvbolag i södra Dalarna. Målet är att återuppta gruvdriften i de tidigare verksamma gruvorna Blötberget och Håksberg samt även det mellanliggande Väsmanfältet, vars potential bedöms som betydande.

Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalmskoncentrat med mycket hög kvalitet. Därmed är bolaget väl positionerat på en marknad där efterfrågan ökar på högkvalitativt järnmalmskoncentrat med hög järnhalt.

Vision

Nordic Iron Ore ska bli en betydande svensk producent av högkvalitativa järnmalmsprodukter.

Affärsidé

Nordic Iron Ores affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med andra äga järnmalmsförekomster i Bergslagen samt utveckla dessa till producerande gruvor som med god långsiktig lönsamhet kan leverera högkvalitativa järnmalmsprodukter till stålverk i Europa och övriga delar av världen.

Strategi

Affärsidén ska förverkligas genom att:

  • Prospektera och utveckla högkvalitativa järnmalmsförekomster
  • Skapa en effektiv totallösning för gruvdrift, anrikning och logistik
  • Vara en attraktiv affärspartner med hög leveranssäkerhet för noga utvalda kundsegment och ha möjlighet att skräddarsy produkter till kunder
  • Producera och marknadsföra en nischprodukt med mycket hög järnhalt.

Mål

Bolagets operativa mål är att:

  • Återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg, med start i Blötberget, där samtliga tillstånd är klara, och en stegvis utbyggnad till en förväntad årsproduktion om cirka 4 miljoner ton färdiga produkter vid full drift
  • Väsentligt utöka mineraltillgångarna, främst genom fortsatt prospektering inom Väsmanfältet
  • Erhålla alla nödvändiga tillstånd för brytning inom Väsmanfältet
  • Teckna långsiktiga kundavtal för hela produktionsvolymen

Bolagets finansiella mål är att inom två år efter produktionsstart uppnå ett uthålligt positivt resultat efter finansiella kostnader och en lönsamhetsnivå som ligger minst i linje med branschgenomsnittet.

Organisation

Nordic Iron Ore ämnar bygga ut organisationen successivt i takt med att behovet av egen personal ökar ju längre fram i projektutvecklingsprocessen bolaget kommer. Bolaget utvärderar vilka delar som ska skötas i egen regi och vad som ska läggas ut på entreprenad. Totalt väntas organisationen direkt eller indirekt engagera drygt 300 personer.

Se Ledning och Styrelse under Bolagsstyrning

Vi återstartar gruvdriften på ett hållbart sätt med modern teknik
Återstarten förbereds med moderna metoder