Bolagsordning

BOLAGSORDNING, NORDIC IRON ORE AB (PUBL), 556756-0940

§  1 Firma

Bolagets firma är Nordic Iron Ore AB (publ).

§  2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Ludvika, men bolagsstämma kan även hållas i Stockholm.

§  3 Verksamhet

Bolaget ska ägna sig åt prospektering och gruvverksamhet, främst inom järnmalm, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§  4 Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 64 340 090 kronor och högst 257 360 360 kronor.

§  5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 37 100 000 och högst 148 400 000 aktier.

§  6 Styrelse

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§  7 Revisorer

Bolaget ska välja 1 -2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse samt aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma måste anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§  9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1) Val av ordförande vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Godkännande av dagordning

4) Val av en eller två protokolljusterare

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7) Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i rösteantalet.

§  10 Räkenskapsår

Räkenskapsår år 0101- 1231.

§  11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.


Antagen på årsstämman den 30 juni 2022