Utökat program för övervakning av grundvattnet

Till dig som är boende eller äger fastighet i Gonäsheden med omnejd

Nordic Iron Ore AB (NIO) planerar för återupptagande av järnbrytning i Blötbergsgruvan. Vi arbetar nu med att ta fram ett utökat program för övervakning av grundvattnet i kringliggande områden där det är möjligt att grundvattnet kan komma att påverkas av framtida gruvverksamhet. Tänkbar påverkan är sänkt grundvattennivå och förändring i vattenkvalitet.

Inför en nyöppning kommer i ett första skede vattennivån i gruvan sänkas genom pumpning. Pumpningen av gruvan beräknas ta minst ett år och något startdatum är ännu inte bestämt.

Det är svårt att förutsäga exakt hur grundvattennivåerna kring gruvan kommer att påverkas, men grundvattensänkningen i grävda brunnar antas bli försumbar medan borrade brunnar kan påverkas i högre grad.

Innan pumpning påbörjas kommer också samtliga enskilda dricksvattenbrunnar inom det bedömda påverkansområdet att provtas för vattenanalys.

Syftet med grundvattenprogrammet är:

  • att få en bild av grundvattenytans naturliga variation innan påbörjad pumpning
  • att följa upp hur grundvattennivån i området påverkas då pumpningen påbörjats
  • att ge underlag för beräkning av effektförluster i energibrunnar orsakade av sänkning av grundvattennivån

NIO samlar därför uppgifter om vattenbrunnar, borrhål eller åtkomliga energibrunnar där det är möjligt att mäta vattenytans variation.

I brunnar som inte har något uttag av vatten kan vattennivån mätas manuellt varje månad med ett lod (ett måttband med en givare i änden). I borrade brunnar med kontinuerligt vattenuttag kan i enstaka fall kan en mätanordning (”logg”) installeras. Loggen mäter kontinuerligt vattenytans variation och skickar automatiskt information om grundvattennivån.  Loggen har ingen påverkan på brunnens användning eller vattenkvaliteten.

Om du har en oanvänd dricksvattenbrunn eller en åtkomlig energibrunn/annat borrhål på din fastighet och inte har något emot att vi mäter i den tar vi tacksamt emot ditt tips per mail eller telefon. Som fastighetsägare får du tillgång till all mätdata från din brunn.

Du är också välkommen att höra av dig till undertecknad med frågor kring grundvattenmätningarna. Övriga frågor kring NIOs verksamhet önskar vi att du istället skickar till info@nordicironore.se.

Med vänliga hälsningar,

Nordic Iron Ore AB

genom Monica Schön, geolog

Tel: 070-533 66 55

Email: monica.schon@nordicironore.se