Kallelse till årsstämma i Nordic Iron Ore ab (publ)

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB (publ), org.nr 556756-0940, kallas till årsstämma den 22 maj 2018 kl. 16.30 på Restaurang Kajkrogen, Kajvägen 13 i Ludvika. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 16.00.

Kallelse och fullmaktsformulär kan laddas ned nedan:

Kallelse till årsstämma 2018
Fullmaktsformulär
Årsredovisning för 2017 

Styrelsens fullständiga förslag
Styrelsens redogörelser enl ABL 13.7 och 15.9
Revisorsyttrande enl ABL 13.7 och 15.9
Teckningsoptionsvillkor
Konvertibelvillkor
Ny bolagsordning

 

Ludvika gruvor


ba_js1-_DSC8397Tack vare våra unika förutsättningar och det stora engagemanget i regionen hyser jag gott hopp om att vi kommer att väcka liv i den slumrande gruvnäringen i Bergslagen.

Paul Marsden

För dig i Ludvika

Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet