Företrädesemission 2019

Nordic Iron Ore genomför en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga ägare. Informationsmemorandum inför emissionen återfinns på nedanstående länk

Läs mer

Ludvika gruvor

NIO inleder färdigställandet av den ekonomiska utvärderingen av projektet i Blötberget och marknaden fortsätter se lovande ut Lennart Eliasson

För dig i Ludvika


Här presenterar vi information som kan vara av intresse för boende i närområdet.