Ludvika Gruvor

Nordic Iron Ore har sedan starten 2008 etablerat en portfölj undersökningstillstånd för järnmalmsfyndigheter i Bergslagen där gruvbrytning skett sedan 1500-talet. I både Blötberget och Håksberg har gruvdrift pågått fram till 1979 då den dåvarande ägaren, SSAB, stängde gruvorna. Dessa var vid denna tidpunkt inte utbrutna utan verksamheten lades ned på grund av låga malmpriser samt bristande effektivitet och lönsamhet.

Prioriterade projekt
Bolagets högst prioriterade projekt omfattar förekomsterna i Blötberget, Håksberg och det mellanliggande, hittills obrutna, Väsmanfältet i närheten av Ludvika. Fyndigheterna ligger i ett ca 2,5 mil långt stråk med järnförekomster som sträcker sig från Blötberget i söder till norra delen av Håksbergsfältet. För första gången i historien kontrolleras detta stråk av en och samma intressent (Nordic Iron Ore) via undersökningstillstånd och fyra bearbetningskoncessioner. 
Under 2011 erhöll Nordic Iron Ore bearbetningskoncessioner både Håksberg och Blötberget och 2014 erhölls även miljötillstånd. 2015 erhölls bearbetningskoncession även för södra delen av Väsmanfältet.

Målet är att återuppta gruvdriften med en förväntad årsproduktion vid full drift om  mellan 4 och 5 miljoner ton höganrikad produkt.

Tillgångar
Samtliga förekomster förutom de som täcks av Väsman är så kallade ”brownfield”, vilket innebär att brytning tidigare har skett i numera nedlagda gruvor.

Totalt kontrollerar Nordic Iron Ore Kända och indikerade mineraltillgångar om 87,4 miljoner ton (med en järnhalt på 36,2 – 41,7 procent) samt antagna mineraltillgångar om 109,3 miljoner ton (med en järnhalt på 33,5 – 38,4 procent) enligt JORC standard.

Ludvika gruvor
Utvecklingen av Ludvika Gruvor kommer att följa en fastlagd plan där flera steg behöver slutföras innan en gruvdrift eventuellt kan bli aktuell i Blötberget, Väsman och Håksberg.

Bearbetningskoncession
Under 2010 och 2011 ansökte Bolaget om bearbetningskoncession för förekomsterna i Blötberget respektive Håksberg. Den 31 augusti 2011 erhölls bearbetningskoncessionen för Blötberget och den 15 december 2011 bearbetningskoncessionen för Håksberg. I december 2017 beviljades även en ansökan avseende södra delen av Väsmanfältet.

Miljötillstånd
Bolaget har beviljats miljötillstånd för verksamheten i gruvorna Blötberget och Håksberg samt för anrikningsverket och järnvägsterminal i Skeppmora av Mark- och miljödomstolen.

Detaljplan
Det planerade industriområdet omfattas även av fastställd kommunal detaljplan för området.

Feasibility study
Bolaget påbörjade redan våren 2012 arbetet med en slutgiltig lönsamhetsstudie, en så kallad ”feasibility study”. Feasibility study är en fördjupning och detaljplanering med utgångspunkt i preliminary economic assesment (PEA) vars resultat kommer att ligga till grund för ett investerings-och produktionsbeslut. En preliminär studie utfördes av konsultfirman DMT och avrapporterades under april 2015. Arbetet med en slutgiltig studie leddes av den internationellt erkända konsultfirman Golder och avrapporterades hösten 2019.

Studien visade ett positivt utfall och följdes under 2020 upp med en optimeringsstudie utförd av Whittle Consulting. Denna optimeringsstudie visade på möjligheterna att förbättra lönsamheten i projektet ytterligare och kommer att ligga till grund för  beslutet att starta nödvändiga anläggningsarbeten för att återuppta gruvproduktionen i Blötberget under förutsättning att finansiering erhållits.

Provbrytning
Bolaget genomförde under 2012 och 2015 viss provbrytning av representativa mineraliseringar i Blötberget. Den provbrutna malmen har använts för olika malmbehandlingstester. Resultatet från dessa kommer att ligga till grund för det slutgiltiga processupplägget och dimensioneringen av nödvändig utrustning. Utifrån detta kommer en beräkning av investerings- och driftskostnader att göras. Delar av den anrikade slutprodukten har använts för provleveranser till potentiella köpare. Provleveranserna är nödvändiga för att kunna teckna leveransavtal med potentiella kunder för den planerade produktionen.

Investeringsbeslut
Så snart finansiering har säkrats, avser bolaget att ta beslut om de anläggningsinvesteringar som krävs för att återuppta produktionen.