Wed, 18 May 2022 15:30:00 +0200

Delårsrapport januari – mars 2022

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • Bolaget undertecknade en avsiktsförklaring kring fortsatt utveckling av projektet med Cargill International Trading, en global verksam aktör.
 • Bolagets avgående VD kontrakterades att fortsätta på konsultbasis som interims-VD.
 • Den kortfristiga låneförbindelsen förlängdes till och med september 2022.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2022

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,6 mkr (-2,7)
 • Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 2,3 mkr (0,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 (SEK (-0,08)
 • Likvida medel per 31 mars 2022 uppgick till 5,7 mkr (8,1 mkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget beslutade senarelägga årsstämman till 30 juni 2022
 • Bolaget kontrakterar ny verkställande direktör som kommer att tillträda tjänsten 25 juli 2022.
 • Bolaget erhöll ett kortfristigt lån om 5 mkr.

Förberedelsefasen börjar slutligen övergå i genomförandefas

Det gångna kvartalets dominerande händelse var naturligtvis den ingångna avsiktsförklaringen med Cargill International Trading, en av världens ledande aktörer inom handel med råvaror.  Under årets första månad diskuterades formuleringar och avtalsvillkor innan avtalet slutligen kunde signeras och offentlig­göras. Cargill inledde sedan en genomgång av projektet inför ett bindande beslut att investera i NIO.

I ett första steg är det fråga om en investering om 50 mkr i samband med en kapitalanskaffning om totalt minst 100 mkr för finansieringen av organisations­upp­byggnad och förberedelsearbete inför starten av anläggningsarbetena. Därefter ska Cargill enligt avsiktsförklaringen stötta bolaget som aktiv delägare och arbeta med NIO för att utveckla produkter och marknader, samt ombesörja försäljning av framtida produktion.

Det är således ett relativt omfattande paket av avtal som ska förhandlas fram, vilket kommer att ta tid och resurser i anspråk. Ambitionen är dock att överen­skommelsen ska vara klar under andra kvartalet.

Förhandlingarna med Trafikverket ledde efter periodens utgång fram till att vi ingick ett med­finan­sie­rings­avtal för att Trafikverket ska göra en ny projektering av den blivande järnvägsterminalen. Det blir en väsentligt förenklad, och därmed billigare, lösning jämfört med den terminal som projekterades 2014.       

Marknaden

Under det fjärde kvartalet 2021 sjönk järnmalms­priserna, till stor del beroende på spekulationer och rykten om nedskärningar i Kina. Detta medförde en tillfällig nedgång i järnmalmspriserna till under 100 USD/ton i november 2021. Det var en extrem reaktion, och inte hållbar, och priserna för 62% Fe-indexmalmerna gick snart tillbaka till mellan USD 140 - 155/t och skillnaden till 65%Fe bibehölls på cirka USD30/t.

Rysslands invasion av Ukraina störde bilden och förde tillbaka osäkerheten till marknaden. Analytiker bedö­mer att exporten av järnmalm och tackjärn från regionen är cirka 45 miljoner ton totalt. Bortfallet kommer att påverka marknaderna, särskilt Europa som är mer utsatt för förlusten av dessa produkter.                      

Allteftersom kriget har fortsatt, och Ryssland eskalerar förstörelsen av Ukrainas industriella kärnom­råden, ses effekterna på marknaderna i allt högre grad orsaka en avmattning av den globala tillväxten. Som en ko­n­­­­­­­s­e­­kvens är trenden i slutet av Q1, och inledningen av Q2, en viss nedgång både av järn­malms­priset och av premien för de högre kvaliteterna.

Vilka effekterna blir på längre sikt kommer att bero på hur varaktig och förödande denna konflikt blir, men troligen kommer det att snabba på Europas omställning till mer hållbar energi och användning av väte vid ståltillverkning. De långsiktiga drivkrafterna för att befria Europa från kolbaserade lösningar inom industrin har fått ett uppsving och så snart denna konflikt är löst kommer det sannolikt att bli en acceleration i efterfrågan på högkvalitativ järnmalm för nya satsningar inom stålindustrin.

Framåtblick

För innevarande kvartal är prioriteringarna naturligtvis primärt att slutföra förhandlingarna med Cargill samt att förbereda, och om möjligt hinna genomföra, den kapitalanskaffning som förhandlingarna avser att leda fram till. Givet att vi kommer i mål med detta är en viktig grundsten lagd för projektets egentliga genomförande.

Organisationsuppbyggnaden har redan påbörjats i och med att min efterträdare kontrakterats. Om allt går enligt plan kommer Ronne Hamerslag att få tillträda i ett läge när NIO äntligen kan lossa bromsarna och köra på för fullt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 0240 88 302

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.

NIO delårsrapport Q1 2022 05 18