Fri, 23 Aug 2013 16:13:38 +0200

Delårsrapport januari – juni 2013

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013

 • Finansiering av miljöprövningen säkrad genom konvertibelt lån om drygt 10 MSEK
 • Antalet aktieägare ökar till 389
 • Sakremissen i miljöprovningen avslutad
 • Första avsiktsförklaringen tecknad för produktleveranser

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2013

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,4 MSEK (-7,9)
 • Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 2,7 MSEK (1,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,38 SEK (-1,01)
  • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -9,1 MSEK (-12,1)
  • Investeringarna under perioden januari - juni uppgick till 7,5 MSEK (3,2)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,79 SEK (-1,56)
   • Likvida medel per 30 juni 2013 uppgick till 6,5 MSEK (14,4)

 Delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2013

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Mark och Miljödomstolen har planerat tid för huvudförhandling till 30 sept – 3 oktober

VDs kommentar
Under den gångna perioden har gruvnäringen fått mycket negativ uppmärksamhet i media. På grund av problem för flera olika aktörer har kapitalmarknadens intresse för nya gruvprojekt minskat. Jag kan dock konstatera att dessa problem huvudsakligen beror på bolagsspecifika orsaker vid projektgenomförandet. Som ett resultat av detta har dock även vårt projekt fått en försening genom en mer utdragen process med kapitalanskaffning.

Planen är dock alltjämt att starta initial produktion redan under senare delen av 2014. Denna tidigareläggning av produktionsstarten är resultatet av en intern studie under året som optimerar projektet genom en stegvis utveckling: Produktionsstart 2014 i Blötberget för en mindre förädlad produkt, parallellt med förberedelser för fullskalig återstart av Blötbergsgruvan 2016, varefter utvecklingen av Väsmanfältet och Håksbergsgruvan tar vid för att uppnå full produktionstakt om 4,4 Mt/år under 2019.


Ett borrprogram med fokus på Blötberget, och i andra hand på Väsmanfältet, har planerats och inleds så snart erforderlig finansiering för detta erhållits. Borrkampanjerna kommer även att vara en viktig del i den pågående "feasibilitystudien" som skall ligga till grund för det slutliga investeringsbeslutet.

Huvudförhandlingen för ansökan om miljötillstånd till Mark- och Miljödomstolen i Nacka avseende återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg har förskjutits till första veckan i oktober.

Trots en fortsatt stor konjunkturell osäkerhet i vår omvärld, med fluktuerande spotpriser på järnmalm, kan man konstatera att många experter fortsatt framhåller de långsiktigt goda förutsättningarna för ett fortsatt attraktivt järnmalmspris. Med våra möjligheter att dra nytta av befintliga anläggningar i gruvor, historiska prospekteringsresultat och, framför allt, tillgång till en komplett logistiklösning har vårt projekt unika fördelar jämfört med andra järnmalmsprojekt, varför vi med spänning ser fram mot det fortsatta arbetet med återstarten av Ludvika Gruvor.

                                                                           Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q2 2013