Fri, 17 Nov 2017 14:15:16 +0100

Delårsrapport januari – september 2017

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

 • DMT avlämnade den slutliga uppdateringen av mineralresursberäkningen som ökade de samlade resurserna med cirka 15%.·         Ansökan om bearbetningskoncession för ett område i anslutning till Blötberget åt nordost beviljades av Bergsstaten.

Tredje kvartalet, 1 juli– 30 september 2017

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,2 mkr (-2,0)
 • Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 3,6 mkr (0,5)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,06)

Delårsperiod, 1 januari – 30 september 2017

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,1 mkr (-6,8)
 • Investeringarna under perioden januari – september uppgick till 7,6 mkr (3,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 SEK (-0,19)
 • Likvida medel per 30 september 2017 uppgick till 5,6 mkr (1,9)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Gruvplaneringen närmar sig färdigställande

Under tredje kvartalet fortsatte vi arbetet med genomför­barhetsstudien avseende gruvplanering. Huvudsaklig gruvdesign och utformning av produktionsplanering väntas bli färdigställda i december. Arbetet har tagit betydligt längre tid än väntat på grund av att geologiska strukturer som framträtt i de s.k. blockmodellerna har föranlett oss att utvärdera flera alternativa bryttekniker, bedöma de operativa kostnaderna för dessa och därefter fastställa den optimala mixen. Detta kommer att tillföra genomförbarhetsstudien trovärdig grund för kostnadsberäkningarna i den ekonomiska modellen.

Vi är också glada över att ansökan om bearbetnings­koncession för en nordostlig förlängning av koncessions­området för Blötberget godkänts och nu inkluderas i den senaste mineralresursberäkningen.

Beträffande ansökan om bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet har ytterligare diskussioner skett mellan Länsstyrelsen och Bergsstaten men förhoppningsvis kommer eventuella utestående frågor vara avklarade inom kort.

NIO har tillsammans med andra företag och forskningsin­stitutioner arbetat med en ansökan om stöd från EU för projekt om utvecklingen av avancerade geologiska prospekterings­tekniker kring Ludvika gruvor. Teknikerna inkluderar mätningar på djupet av magnetiska anomalier, vilka jämförs med NIOs befintliga data, och syftar till utveckling av nya noggranna mätinstrument. Dessa program ingår i EUs Horizon 2020 och kommer att vara till nytta för våra utvecklingsplaner på medel- och lång sikt. De två projekten heter ERA-MIN 2 – AMTEG och Smart Exploration – EAGE och drivs av institutionen för geovetenskap vid Uppsala Universitet. Bägge projekten är mycket prestigefyllda och kommer ha betydande fördelar för insamling och tolkning av data.

Logistikgruppen, bestående av Rail Cargo, vagnsleverantören Innofreight, Oxelösunds hamn samt Trafikverket, fortsätter arbetet med att utforma den slutliga logistiklösningen, främst avseende trafikeringsupplägg, malmhanteringen i hamnen, lastnings- och lossningsanordningar vid gruva respektive hamn samt vagnutformning.

Marknaden

Trots vissa förutsägelser om en kollaps för järnmalmspriset har jag envetet framhållit att ett uthålligt pris sannolikt ligger över 65 dollar per ton på kort sikt och att det genomsnittliga priset för 2017 sannolikt kommer att vara över 70 USD/ton. Så här långt verkar det bli fallet. Förändringar av den ekonomiska politiken i Kina fortsätter att spöka för marknaden men farhågorna tenderar att vara baserade på negativa antaganden som kan vara svåra att försvara.

Hur som helst är det goda nyheter för NIO att premierna för högkvalitativ järnmalm under året hållit sig på hög nivå under en längre period, främst beroende på Kinas ambitioner att minska luftföroreningarna och annan miljöpåverkan. För att reducera föroreningarna stänger Kina ned ett antal äldre stålverk och söker höja kvaliteten på insatsmaterialet till masugnarna. Detta och vad som ses som en långfristig efterfrågan från andra asiatiska länder som Japan, Korea och Indien har bidragit till högre premier. Många järnproducenter och analytiker tror att detta är ett långsiktigt fenomen. Beräknat på aktuella priser skulle premierna resultera i ett tillägg om 15 – 25 USD per ton för NIOs produkter relativt indexpriset för produkter med en järnhalt på 62%.

Den månatliga importen av järnmalm till Kina nådde nyligen rekordnivåer vilket tyder på att malm av högre kvalitet ersätter mycket av den inhemska produktionen av lägre kvalitet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q3 2017