Thu, 12 Nov 2015 07:45:00 +0100

Delårsrapport januari–september 2015

Väsentliga händelser under perioden

 • Paul Marsden utsågs till tillförordnad verkställande direktör, efterträdande Christer Lindqvist som lämnade bolaget
 • Beslut togs att gå vidare med ytterligare metallurgiska processtester
 • Garden Growth Industries kom in som ny större ägare

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2015

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,6mkr (-8,4)
 • Investeringarna under perioden juli-september uppgick till 0,7 mkr (9,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,17 SEK (-0,73)

Delårsperiod, 1 januari – 30 september 2015

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,7mkr (-19,5)
 • Investeringarna under perioden januari - september uppgick till 9,5 mkr (15,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,74 SEK (-1,69)
 • Likvida medel per 30 september 2015 uppgick till 1,1 mkr (0,1)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En extra bolagsstämma beslutade om en riktad emission med betalning i form av kvittning av 3,1 miljoner i erhållna överbryggnadslån samt en företrädesemission omfattande upp till 21,8 miljoner kronor
 • Ryan Huff invaldes som ny styrelseledamot
 • Provanrikning i pilotskala av ca 10 ton råmalm från Blötberget inleddes i november hos SGA i Tyskland. 

VD har ordet

Förädling av projektet i ett besvärligt marknadsläge.

Järnmalmsproducenter och stålindustrin plågas ännu av den globala marknadens oro för en fortsatt inbromsning av den kinesiska ekonomin. Under de 2 – 3 senaste månaderna har volatiliteten i indexen för järnmalmspriset minskat och priset för 62 procentig malm stabiliserats något i intervallet 50 -60 USD per ton. Efterfrågan på järnmalm har globalt sett inte ökat så snabbt som väntat på grund av minskad stålproduktion i Kina, nedläggning av stålverk på grund av miljöhänsyn och en allmän försvagning av den globala ekonomin.

Dessa omvärldsfaktorer har lett till avveckling och nedläggning av ett antal järnmalmsgruvor och stålbolag. Det är tydligt att dessa företag inte har kunnat konkurrera i en miljö med lägre råvarupriser. Vad avser järnmalmsgruvor är det uppenbart att många av dem som finansierades under den senaste boomen inte har anpassat sina verksamheter för att kunna överleva en kraftig försvagning av marknaden. Detta förklaras främst av att man hade så bråttom att komma i produktion att projekt­studierna inte blev tillräckligt genomarbetade. Som en följd av detta kunde verksamheterna inte optimeras innan produk­tionen startades, vilket i många fall visade sig vara förödande. Som en ytterligare följd har många projekt i Afrika, Nord- och Sydamerika samt Australien lagts ned eller är inte längre ekonomiskt genomförbara. Man kan även lägga till att dessa gruvprojekt oavsett grad av optimering hade varit högkostnadsprojekt.

De stora aktörerna inom gruvindustrin arbetar alla med att reducera sina operativa kostnader (OPEX) och försöker omförhandla lånevillkor för att kunna konkurrera och bibehålla marginalerna. En väsentlig del av produktions­kostnaderna avser nu personal och fasta kostnader jämfört med exempelvis kostnaderna för energi och bränsle. Vi inser att vi måste visa att vårt projekt redan från start kommer att ha en effektiv verksamhet med tillräckligt låga kostnader för att kunna överleva i en pressad marknad med låga råvarupriser för att vara genomförbart. Av denna anledning syftar nästa steg i vårt arbete till att optimera den planerade produktionen vad avser bland annat ökat utbyte av järninne­håll i malmen samt att ytterligare reducera förekomsten av vissa föroreningar till väldigt låga nivåer. Detta för att säkerställa att NIO inte bara undviker avdrag för oönskade orenheter utan även erhåller pristillägg för högkvalitativ malm, där så är möjligt.

Hög produktkvalitet är den avgörande faktorn

Denna uppfattning styrks av diskussioner med potentiella kunder och analytiker på den globala järnmalmsmarknaden, där många anser att kvaliteten är avgörande för att kunna teckna långsiktiga leveransavtal med krävande kunder som är villiga att betala ett premiumpris för att säkra leveranser. NIO kommer att fortsätta söka teckna leveransavtal med kunder som kan ge oss en kombination av långsiktiga avtal och goda marginaler. Samtidigt söker vi långsiktiga investerare som kan hjälpa oss att säkerställa den fortsatta utvecklingen av Ludvika Gruvor.

Vad jag vill betona är att Nordic Iron Ore inte har för avsikt att försöka konkurrera på den stora volymmarknaden för järn av låg kvalitet, vilken det skrivs mycket om i massmedia.

Omkring 90% av den järnmalm som handlas på den öppna marknaden avser produkter med relativt lågt järninnehåll (55-63%). Den internationella handeln med järnmalm domineras av stora leverantörer i Australien och Brasilien som exporterar till Asien, främst Kina. Vale som är den största leverantören av järnmalm har noterat att de förlorar vinstmarginaler när de konkurrerar med leverantörer från Australien med produkter av låg järnhalt, och har följaktligen förklarat att de skall fokusera på produkter med högre halt (63-66% järn) för att behålla kunder genom att erbjuda en något mer högvärd produkt som är svår att få från leverantörerna i Australien.

NIO planerar att vända sig till en smalare nisch av marknaden där produkterna håller en ännu högre järnhalt om 66-70%. Vi planerar att producera två olika produkter, dels magnetit­koncentrat med upp till 70% järnhalt och dels en hematit­produkt med 66-67,5% järn, alternativt en blandning av de två produkterna.  Det finns väldigt få konkurrenter som kan utfästa sig att leverera produkter av motsvarande kvalitet. Svenska LKAB har liknande produkter men levererar dessa i enbart begränsad kvantitet. Denna typ av produkter köps vanligen av följande kategorier:

 • Pelletstillverkare (levererar insatsmaterial till masugnar och direktreduktionsverk)
 • Stålbolag (för inblandning i koncentrat av lägre kvalitet för att höja järnhalten)
 • Tillverkare av specialstål och järnpulver
 • Tillverkare av specialprodukter såsom magneter, tung ballast och kemisk industri.

De två sistnämnda kategorierna är förbrukare av mindre volymer medan tillverkare av pellets och stålföretag köper volymer som vida överstiger de volymer som Nordic Iron Ore planerar att producera.

Tillgången på högkvalitativ järnmalm är begränsat till ett fåtal leverantörer, främst lokaliserade till Europa, Brasilien, Ryssland, Ukraina och Nordamerika. Många av dessa producenter har kopplingar till lokal stålindustri och är, som en konsekvens av detta, låsta till att agera på den lokala marknaden. Köpare i framförallt Asien finner det allt svårare att hitta leverantörer som kan tillhandahålla tillräckliga volymer av kvalitetsprodukter. Analytiker börjar nu bedöma att det, trots dagens överutbud i marknaden, framgent kommer att råda ett visst underskott i utbudet av malm i det högsta kvalitetssegmentet.

Prissättning av järnmalm

Prissättningen av järnmalm på spotmarknaden framgår av ett antal publicerade index, huvudsakligen tillhandahållna av Platts, SGX och Metal Bulletin. Spotmarknadens har sitt ursprung i export av järnmalm från Indien till Kina och resulterade i index för 62% respektive 63,5% järn. Ytterligare index kom snabbt fram för järnhalter mellan 55% och 63,5%. Som framgår täcker inte dessa index järnmalm av högre kvalitet utan detta hanteras med ett tillägg, ”premium”, på priset för lägre kvaliteter. För att möta behovet av en bättre prissättningsmekanism för högre kvaliteter har index för 65% och 66% introducerats, främst för att visa det premium som betalas för högre järnhalt, men även för att visa på premium respektive avdrag för innehåll av andra ämnen såsom kisel, aluminium, svavel och fosfor. Dessa förändringar i marknaden är välkomna och bör hjälpa Nordic Iron Ore i ansträngningarna att erhålla ett bra pris för våra produkter på en växande marknad för järnmalm av hög kvalitet.

Den närmaste framtiden för NIO har säkrats genom att vi nyligen fått en ny större ägare, Garden Growth Industries. Jag vill även tacka övriga större aktieägare som visat sin tro på utvecklingsplanen för bolaget genom att lämna lån och teckna sig för deltagande i de förestående emissionerna. Detta är mycket positivt för bolaget och visar på en lång­siktig syn på utvecklingen av projektet i Ludvika. Fortsatt utveckling och förbättringar av projektet leder förhoppnings­vis till ett ökat bolagsvärde och att nya investerare lockas ansluta sig.

I dagsläget skickar järnmalmsmarknaden blandade signaler beträffande prisbilden; det råder dock konsensus bland analytiker och handlare om att priserna för järnmalm sannolikt kommer att börja krypa uppåt under 2018 och stiga snabbare under 2019/20. Dessutom, vilket är viktigast för NIO, när utbudet börjar understiga efterfrågan kommer järnmalmsprodukter av hög kvalitet att ses som premium­produkter som betingar ett större prispåslag än vad som betalas idag.

Paul Marsden

VD Nordic Iron Ore AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 46 240 883 05

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q3 2015