Wed, 20 May 2020 08:30:00 +0200

Delårsrapport januari – mars 2020

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

  • Bolaget beställer flytt av 50 kV-ledning
  • Bergsstaten beviljade bolagets ansökan om undersökningstillstånd för Blötberget nr 4

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2020

  • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,5 mkr (-2,5)
  • Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 0,4 mkr (5,4)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (SEK (-0,12)
  • Likvida medel per 31 mars 2020 uppgick till 7,5 mkr (3,8mkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget beslutar senarelägga årsstämman till 29 juni 2020
  • Whittle Consulting anlitades för en optimeringsstudie för Blötberget.

Ett turbulent kvartal

Första kvartalet 2020 bjöd på mer dramatik någon kunnat förutse. Undantaget var marknaden för järnmalm som höll sig förvånansvärt stabil.

Målsättningarna för arbetet under kvartalet gällde primärt två områden – diskussioner med potentiella leverantörer och att söka finansiering. Corona­pandemin påverkade förutsättningarna för bägge dessa områden, om än i olika utsträckning. Vi gick som de flesta över till att ha alla kontakter via videomöten; det har fungerat förvånansvärt väl, så trots dessa begränsningar har arbetet kunnat drivas framåt om än något långsammare än vi önskat.

För arbetet med att söka finansiering har inverkan av pandemin varit betydligt större. Den stora osäkerheten och resulterande volatilitet på kapitalmarknaden har gjort det till en stor utmaning att söka kapital. Vi har därför valt att ligga lågt med dessa aktiviteter och fokuserat på att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför nya ansträngningar när förutsättningarna normaliserats. Det är omöjligt att förutspå hur snabbt vi kommer ur problemen men helt klart är att vi fått en försening i projektet som vi inte kommer att kunna arbeta in.

Det är dock ofta man kan konstatera att det onda ofta för något gott med sig och att det ofta är bra att skynda långsamt. För ett antal år sedan drabbades vi av en snabb och kraftig försämring på järnmalms­marknaden som tvingade flera av våra bransch­kollegor att stänga ned. Vi passade då på att se över våra planer med följd att den tidigare planen att samtidigt starta två gruvor och köra malmtåg genom centrala Ludvika skrotades. I stället fastställdes den nuvarande planen; att skapa ett integrerat gruvområde under jord med start i Blötberget och expansion mot Håksberg via Väsman. Ett resultat av motgångarna blev alltså ett betydligt mer miljövänligt projekt med ett väsentligt lägre initialt investerings­behov. Fullt så omvälvande effekter kanske inte den här inbromsningen kommer att medföra men vi utvärderar och tittar på möjligheterna att förbättra den gruva som beskrivs i genomförbarhetsstudien för att kunna basera detaljplaneringen på ett ännu bättre underlag.

I början av maj kontrakterade vi av denna anledning den internationellt erkända konsultfirman Whittle Consulting för att göra en optimeringsstudie för Blötberget. Studien utgår från den befintliga genomför­barhetsstudien men tar även hänsyn till de offerter vi fått in som minskar osäkerheten i kostnadsantaganden inom vissa områden. I studien simuleras även möjlighe­terna att påverka det ekonomiska utfallet genom att variera antaganden kring hur arbetet under jord sker. Exempelvis utgår genomförbarhetsstudien från ett och samma antagande om gränsen för vilken järnhalt som är ekonomisk att bryta trots att kostnaderna för brytning kan variera mellan olika delar av gruvan. Whittles studie fokuserar på att finna den planering och dimensio­nering som maximerar det ekonomiska utfallet.

I februari beviljade Bergsstaten vår ansökan om ett undersökningstillstånd för ett område i anslutning till våra bearbetnings­kon­cessioner i Blötberget. Området framstår som intressant att undersöka utifrån de preliminära resultaten från undersökningarna som gjordes för ett år sedan inom ramen för det EU-finansierade forskningsprojektet Smart Exploration, som utvecklar och prövar ny teknik för prospektering.  

I februari gav vi nätägaren, Västerbergslagens Elnät AB, uppdraget att flytta och anpassa den befintliga 50 kV-ledningen som går över området för det planerade anrikningsverket. Luftledningen måste flyttas och delvis även läggas under jord för att möjliggöra anlägg­ningsarbetena vid det blivande industri­området.

Sammanfattningsvis så rullar arbetet vidare trots de problem coronapandemin medför och vad som kommit fram så här långt styrker vår uppfattning om att projektet är ännu bättre än genomförbarhetsstudien visar. Det skall bli väldigt spännande att se vad optimeringsstudien kommer att visa.

Lennart Eliasson

VD Nordic Iron Ore

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

Q1 2020