Fri, 19 Aug 2016 17:39:08 +0200

Delårsrapport januari – juni 2016

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

 • En ansökan om bearbetningskoncession för ett område i direkt anslutning till koncessionen för Blötberget lämnades in till Bergsstaten i början av april
 • Ytterligare processtester i pilotskala av malm från Blötberget genomfördes hos SGA och Weir Minerals i Tyskland.

Andra kvartalet, 1 april– 30 juni 2016

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,4 mkr (-4,4)
 • Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 0,8 mkr (3,5)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 SEK (-0,31)

Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2016

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,8 mkr (-8,2)
 • Investeringarna under perioden januari – juni uppgick till 2,9 mkr (8,8)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 SEK (-0,56)
 • Likvida medel per 30 juni 2016 uppgick till 4,3 mkr (3,9)

Marknadsuppföljningen av nyligen genomförda processförbättringar leder till ett förnyat intresse.

Under andra kvartalet har NIO fortsatt att vidareutveckla de processförbättringar man gjort under det nyligen genomförda provprogrammet och koppla det till marknaden för järnmalm. Det är uppenbart att det förbättrade processflödesschemat, som utvecklats från det senaste provprogrammet i Tyskland, ger stora möjligheter till produktflexibilitet. NIO sonderar nu en utökad potentiell marknad för NIO:s produkter. NIO behöver därför engagera och utvärdera denna utökade potentiella marknad och fastställa vilka produkter som kan ge den största marginalen och långsiktiga säljavtal.

NIO:s ansträngningar har lett till ett större intresse från en bredare potentiell marknad, där omfattande diskussioner pågår om off-take-avtal. Flera potentiella avnämare har testat produkter från NIO för användning i sina processer och har till följd av detta uttryckt sitt intresse för våra produkter. Ytterligare tester planeras av flera potentiella köpare under de kommande månaderna, varefter vi hoppas att vissa villkorade avtal kan slutas.

Parallellt med de fortsatta marknadssatsningarna, och som ett resultat av de förbättrade bedömda rörelsekostnaderna som beror på processförbättringarna, söker NIO hitta nya investerare och industriella partners att samarbeta med. Förberedande diskussioner har inletts med ett antal möjliga kandidater som vi hoppas ska utvecklas under de kommande månaderna.

Logistiken fortsätter att vara en stor rörelsekostnadspost för leverans av produkter till kunder. Effektiviteten i och kostnaden för denna logistik kan vara av stor betydelse. Staten fortsätter att investera i förbättringar av järnvägen mellan Ludvika och Oxelösunds hamn, med en budgetökning från 450 MSEK till 750 MSEK och med en förväntan om ytterligare ökning till 1,1 miljarder SEK. Arbetet med förbättringar av järnvägslinjen har redan påbörjats och kommer att fortsätta under de närmaste 4-5 åren. Dessa förbättringar av logistiklösningen bör i stort sett vara avslutad då NIO går i produktion, vilket bidrar till att säkerställa att NIO startar produktionen med en effektiv logistiklösning från gruvan till hamnen på plats.

NIO är i slutfasen av att ta fram ett avtal med den utvalda logistikleverantören, som därefter kommer att hjälpa till med utvärderingen av de bästa lösningarna för leverans till specifika marknader. Detta kommer att säkerställa att NIO kan identifiera de marknader som ger de bästa nettovinstmarginalerna och gör det möjligt för NIO att utveckla ett produktionsschema för de första verksamhetsåren.

NIO strävar också efter att avancera med nästa fas av genomförbarhetsstudien, vilket är att komplettera/ uppdatera den geologiska blockmodellen och därmed kunna förbättra gruvans livslängd, utvärdera och integrera geofysiska och bergmekaniska data i gruvans 3D- blockmodeller, precisera designen av gruvinfrastrukturen och brytningslayouten, samt ta fram utrustningsspecifikationer och en övergripande brytplan för gruvans livslängd. Utvecklingstakten av studien kommer dock i slutändan att bero på i vilken mån projektet kan attrahera ytterligare finansiering.

Järnmalmsmarknaden har förlorat det mesta av det avancemang man gjorde under första kvartalet, då järnmalmspriserna föll från en topp runt 60 USD/ton till nuvarande låga nivåer runt 50 USD/ton för Fe62% fraktfritt (C&F) Kina, med ett genomsnittspris på cirka 53 USD/ton nyligen. Priset förväntas av många att fortsätta ligga runt nivån 50 USD/ton ett tag framöver. Trots fortsatt stängning av järnmalmsgruvor i Kina och en ökande efterfrågan på importerad malm fortsätter vissa analytiker att måla upp en dyster bild där järnmalmspriserna ligger kvar på en nivå under 50 USD/ton. Något som börjar förändras är synen på när priserna på järnmalm kan börja stiga igen och de flesta bedömarna är överens om att detta sannolikt kommer att ske mellan 2018 och 2020, när den ekonomiska cykeln förväntas röra sig uppåt, och med den priset på järnmalm. Det bör också noteras att en allmän avmattning i den globala ekonomin sannolikt kommer att vända; i Europa finns säkra tecken på att denna process redan kan ha inletts med betydande förbättringar i stålindustrins marginaler de senaste månaderna. Detta faktum förefaller vara en fortsättning på de tidiga tecknen på den återhämtning inom gruv- och stålsektorn som märktes under kvartal 1 i år, och stärker vår uppfattning att bolaget är väl positionerat att slutföra genomförbarhetsstudien för vara redo att starta produktionen när marknaden verkligen börjar ta fart igen. 

Paul Marsden

VD Nordic Iron Ore
För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 46 240 883 05

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q2 2016