Mon, 01 Dec 2014 10:02:22 +0100

Delårsrapport jan–sep 2014

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014

 • Ett kompletterande borrprogram för Blötberget startades i början av juli
 • Konsultföretaget DMT anlitades som oberoende granskare av genomförbarhetsstudien
 • Finansiering om totalt cirka 58 mkr före emissionskostnader tillfördes via en riktad emission och en företrädesemission.

Tredje kvartalet, 1 juli– 30 september 2014

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,4mkr (-3,0)
 • Investeringarna under perioden juli-september uppgick till 9,3 mkr (2,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,73 SEK (-0,26)

Delårsperiod, 1 januari – 30 september 2014

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -19,5 mkr (-12,1)
 • Investeringarna under perioden januari - september uppgick till 15,3 mkr (10,1)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till –1,69 SEK (-1,05)
 • Likvida medel per 30 september 2014 uppgick till 0,1 mkr (3,4)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Konvertibla lån omvandlades till aktier via en kvittningsemission. Skulder uppgående till 12 217 500 kronor omvandlades därigenom till eget kapital och 610 875 nya aktier emitterades.
 • Provanrikning i pilotskala av ca 20 ton råmalm från Blötberget hos GTK i Finland inleddes i november. 

Nyemission ger handlingsfrihet i ett besvärligt marknadsläge.

Det är glädjande att konstatera att bolaget, trots en vikande marknad för järnmalm, kunde genomföra en betydande kapitalanskaffning under hösten. Det lyckade emissions­resultatet har sänt positiva signaler i en annars så dyster järnmalmsmarknad. Emissionen gav 58 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket ger bolaget en viss finansiell handlingsfrihet för att möta en förhoppningsvis kort lågkonjunktur.

Järnmalmspriset har de senaste månaderna fallit kraftigt som en reaktion på det överutbud på malm som uppstått sedan flera nya lågkostnadsgruvor i Australien har inlett produktion och börjat leverera malm. I en marknad med överutbud bör den producent som har den högsta marginalkostnaden slås ut först, men så verkar inte fallet vara just nu!

Prisfallet har fått mer kraft genom att tillväxten i Kina förvän­tas bli något lägre, samtidigt som kinesiska hög­kostnads­gruvor nu verkar få möjlighet att fortsätta olönsam malm­produktion vilket fördröjer en prisåter­hämtning. Detta kan bero på att det finns en tröghet för kinesiska stålverk att långsiktigt ställa om sin råjärns­produktion till låghaltig importmalm, trots att denna är billigare.

Frågan är hur länge det kan pågå. Men det är ett faktum att Kina som nation och konsument av mer än 50 procent av världens järnmalmsproduktion gynnas när spotpriset sätts under kraftigt press.

Förväntningarna på en snar prisåterhämtning bör därför vara lågt ställda till dess utbud och efterfrågan utjämnas. Efterfrågan på järnmalm växer emellertid hela tiden, vilket innebär att utbud och efterfrågan förväntas komma i balans över tiden.

Allt är inte bara dystert. Det finns faktorer som delvis motverkar prisfallet, speciellt för våra planerade produkter. Prispremien för högre malmkvaliteter tenderar att öka vid sjunkande spotpris för standardmalm. Detta beror på att det finns, och kommer att finnas, ett underskott av kvalitets­malm på marknaden. Därutöver är försvagningen av den svenska kronan gynnsam för bolaget och förbättrar vår konkurrenskraft.

Den rådande marknadssituationen innebär dock att bolaget måste vara berett på att klara av en längre tid med lågkon­junktur. En anpassning av arbetet som pågår inom ramen för genomförbarhetsstudien kommer att ske för att skapa finansiell handlingsfrihet.

Detta kommer sannolikt att innebära att slutförandet av genomförbarhetsstudien kommer att senareläggas och återstarten av malmproduktionen i Blötberget fördröjas.

Slutligen vill jag framför bolagets tack till all nya och befintliga aktieägare som stödjer bolaget. Det är bland annat detta stöd, och de många positiva fördelar som Ludvika Gruvor har som gör vårt bolag unikt.

Christer Lindqvist

VD Nordic Iron Ore


För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q3 2014