Fri, 15 Nov 2019 15:00:00 +0100

Delårsrapport januari – september 2019

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Ett kortfristigt lån om 5 miljoner kronor togs upp i juli.
 • Ansökan om undersökningstillstånd för ett område i anslutning till Blötberget åt sydväst lämnades in till Bergsstaten.

Tredje kvartalet, 1 juli– 30 september 2019

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,1 mkr (-2,5)
 • Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 3,3 mkr (4,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,13)

Delårsperiod, 1 januari – 30 september 2019

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,3 mkr (-7,5)
 • Investeringarna under perioden januari – september uppgick till 12,1 mkr (8,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,42 SEK (-0,55)
 • Likvida medel per 30 september 2019 uppgick till 5,8 mkr (21,2)

Väsentliga händelser efter periodens utgång·         

 • Golder avrapporterade den slutliga genomförbarhetsstudien för Blötberget·         
 • Swedbank Norge utsågs till finansiell rådgivare
 • SRK Consulting avrapporterar en scopingstudie över Väsmanfältet
 • Styrelsen beslutar om företrädesemission

Genomförbarhetsstudien färdigställd – visar på förutsättningar för lönsam gruvdrift vid Blötberget.

Under det tredje kvartalet levererade konsultbolaget Golder Associates den viktiga genomförbarhetsstudien. Studien – som är på närmare 600 sidor – visade svart på vitt att det går att starta en lönsam verksamhet vid Blötberget. Den visar att Blötberget kan nå en rörelse­marginal på 44 procent och en internränta på 15 procent före skatt. Nettonuvärdet beräknas till drygt 1 miljard kronor vid 6 procent diskonteringsränta. Givet de antagan­den som gjorts beräknas alla investeringar ha betalat sig efter drygt 5,5 års brytning.

Otålig väntan på genomförbarhetsstudien

Sammantaget präglades tredje kvartalet av en otålig väntan på färdigställandet av genomförbarhetsstudien. Olika delar presenterades successivt som utkast för kommentarer och den 30 augusti erhölls ett komplett utkast, inklusive den ekonomiska utvärderingen.

Huvudsyftet med studien var att få ett objektivt besluts­underlag för att avgöra om projektet ska drivas vidare enligt plan. Dessutom ger studien nya investerare underlag för att besluta om att satsa på projektet. Eftersom resultaten var positiva kan vi gå vidare i arbetet med att starta gruvdrift vid Blötberget.

I genomförbarhetsstudien har Golder på några punkter varit försiktiga i sina antaganden. Detta är positivt eftersom så stora investeringar som det här är fråga om inte får baseras på optimistiska och osäkra antaganden. Exempelvis avser studien anläggandet av en helt ny gruva under den befintliga, varför potentialen i de historiska områdena lämnas utanför beräkningarna. Anledningen till detta beräkningssätt är den osäkerhet som råder kring omfattning och konsekvenser av tidigare brytning samt status på befintliga underjords­anlägg­ningar.

Väsman

Under perioden arbetade konsultbolaget SRK med studien kring Väsman. I november erhöll vi den färdiga studien som innefattar en skiss på hur exploateringen av Väsman­fältet kan gå till. Studien utgår endast från den mycket begränsade mineraltillgången som vi har borrat upp inom vår bearbetningskoncession. Man måste vara försiktig med vilka slutsatser som kan dras av en scopingstudie, men en slutsats vi drar är att det finns all anledning att fortsätta med studier och prospektering, dels på större djup, men framförallt att undersöka norra delen av Väsman. Upprepade magnetiska undersök­ningar indikerar en omfattande mineralisering här.

Marknaden 

I linje med den bedömning som lämnades i rapporten för andra kvartalet har priserna på järnmalm i allmänhet fallit så att index för 62% Fe ligger under USD 90/ton, medan premierna för malmer av högre kvalitet fortsatt ligger på cirka USD 3/ton och procentenhet Fe. Detta innebär att priset för NIOs premiumprodukt (magnetit 70,5% Fe) kan vara så hög som USD 110-112/ ton C&F Kina.

Fördjupningen i prisnedgången jämfört med Q1 2019 hänger främst samman med fortsatt oro över handels­tvisten mellan Kina och USA, lageruppbyggnad i hamnar och tillgång på billig skrotbaserad råvara. Allt detta är troligtvis av övergående karaktär och tillsammans med fortsatt tal om tillfälliga stängningar av några av Vales gruvor på grund av säkerhetsproblem kommer detta sannolikt att bidra till att återställa järnmalmspriserna på högre nivå de kommande månaderna.

Finansiering

Under perioden gav vi i uppdrag till Swedbank Norge, som har omfattande erfarenhet från uppdrag i järnmalms­branschen, att leta finansiärer. Det är stora pengar som måste säkras inför igångsättande av anläggningsarbetet och vi har bedömt att vi även måste leta internationellt. Samtidigt som vi letar investerare för eget kapital undersöker vi olika finansieringsmöjligheter i samband med detaljplanering och diskussioner med leverantörer. Först när detta arbete är klart vet vi hur mycket av finansieringen som måste ske med eget kapital och kan genomföra en emission för detta ändamål. För att finansiera verksamheten under detta arbete har styrelsen beslutat genomföra en mindre företrädesemission.

Sammantaget ser jag positivt på framtiden. Vi är ett gruv­ut­vecklingsbolag som nu går från förstudie till genom­förandefas. Vi har en studie som visar på god lönsamhet och dessutom har vi expansionsmöjligheterna i Väsman­fältet som kan rymma betydande tillgångar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.

Q3 2019