Tue, 22 May 2018 15:00:00 +0200

Delårsrapport januari – mars 2018

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

  • Gruvplanering och produktionsplanering samt bedömning av brytbar järnmalm för Blötberget.
  • Bolaget erhöll ett kortfristigt lån om 3 mkr från de tre största aktieägarna.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2018

  • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,4 mkr (-2,3)
  • Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 1,1 mkr (0,9)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,04)
  • Likvida medel per 31 mars 2018 uppgick till 2,7 mkr (14,4mkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Styrelsen beslutade om en företrädesemission samt att ansöka om notering av bolagets aktie. Besluten skall godkännas av bolagsstämman.
  • En överenskommelse träffades att halva det utestående, tidigare långfristiga, lånet skall konverteras till aktier medan resterande ersätts med ett tvåårigt konvertibellån.

Brytbara tillgångar definierade och produktions­planering färdigställd

Året inleddes med arbete med att förfina gruv­planeringen och optimera produktions­planeringen. Arbetet följdes av en preliminär uppskattning (ej enligt JORC-standard) av brytbara resurser uppgående till närmare 35 Mt.   Produktionsplanen har beräknats år för år, (även per månad under de första årens drift) och visar att gruvan kan produ­cera närmare 17 miljoner ton under de första 12 åren, med en genomsnittlig årsproduktion om 1,4 Mt, och som mest 1,6 Mt under år 6.

De bekräftade brytbara reserverna kommer att fastställas i ett senare skede av genomförbarhets­studien, när de slutgiltiga specifikationerna för utrustning är klara och en sammanställning av erhållna offerter på utrustning och tjänster kunnat infogas i den ekonomiska utvärderingen. Vid denna tidpunkt kommer ett slutgiltigt produktionsschema att infogas i studiens slutrapport. I samband med detta kan ytterligare justeringar göras för optimering av brytningsmetoder. Vissa potentiella förbättringar har redan identifierats och förväntas öka de slutligt beräknade reserverna med 3 Mt.

Vi fortsätter att arbeta med EU-sponsrade projekt. Det första av dessa, ERA-MIN StartGeoDeliniation, blev förlängt för att slutrapporten skulle inkludera resultatet av geologiska undersökningar i området kring Blötberget. Denna rapport väntas komma att slutföras i slutet av maj och kommer att ge värdefull information till de geologiska avsnitten i genomför­barhetsstudiens slutrapport.

Projektet Smart Exploration väntas påbörja fältstudier i närheten av våra gruvor under första kvartalet 2019 och ett annat prospekteringsprojekt, Leading Edge Exploration väntas starta redan innevarande månad. NIO ingår även som part i ytterligare ett projekt som söker bidrag från EU.

Marknaden

Järnmalmsmarknaden fortsätter att förändras med avseende på premien för högre kvaliteter, och skillnaden mellan produkter av lägre kvalitet d v s < 63%Fe och produkter med >65%Fe håller i sig. Detta förklaras mycket av att direktiven att förbättra miljön i de industritäta områdena i Kina börjar tas på allvar. Dessutom börjar andra industriländer att se över möjligheterna att säkra tillgången på högvärdig malm för framtiden då det finns en begränsad mängd projekt som kan börja leverera högvärdiga produkter under åtminstone de kommande 3 åren. Några nedstängda projekt undersöker möjligheterna att återstarta, men många av dessa behöver rationalisera och investera för att få ned produktionskostnaderna.

Trots prognoser att priset skall ligga i närheten av USD 70/ton för de närmast kommande åren för att därefter sakta sjunka i riktning mot närmare USD 60/ton förväntas premierna ligga kvar i storleks­ord­ningen 2-5 dollar per procent järn överstigande index för 62%. Detta motsvarar en premie om 14-35 USD per ton för vår produkt.

Efterfrågan på högvärdig malm ökar även av det nyligen återkomna intresset för teknologin med ståltillverkning via direktreduktion, DRI, i form at Tata Steels projekt Hisarna här i Europa och en fortsatt ökning av DRI-produktionen i Mellanöstern och Nordafrika.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q1 2018