Thu, 18 Nov 2021 15:42:49 +0100

Delårsrapport januari – september 2021

Korrigering - tidigare utskick av svensk version publicerades med fel rapportbilaga. Informationen i pressmeddelandet är densamma som tidigare publicerats.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Samarbetsavtal tecknas med ABB.
 • Styrelsen beslutar om kvittningsemission av två kortfristiga lån om 5 miljoner kronor
 • Kortfristig lånefacilitet om 10,5 mkr förlängdes till årsskiftet.

Tredje kvartalet, 1 juli– 30 september 2021

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,9 mkr (-2,4)
 • Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 0,7 mkr (1,5)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,08)

Delårsperiod, 1 januari – 30 september 2021

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,8 mkr (-6,9)
 • Investeringarna under perioden januari – september uppgick till 1,7 mkr (2,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,21 SEK (-0,23)
 • Likvida medel per 30 september 2021 uppgick till 2,0 mkr (8,1)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den beslutade kvittningsemissionen utökar antalet aktier med 3 552 062 st.
 • Den kortfristiga lånefaciliteten förlängs till halvårsskiftet 2022.
 • Styrelsen börjar söka efterträdare till VD.


Ett dramatiskt kvartal på järnmalmsmarknaden

Under tredje kvartalet fick vi uppleva vad som måste beskrivas som en kollaps för priset på järnmalm. Den främsta orsaken till detta har sannolikt varit de stopp för stålproduktionen som den kinesiska regeringen införde i ett försök att undvika en råstålsproduktion för hela 2021 som överstiger 2020 års rekordnivå, uppnå miljömål och samtidigt försöka pressa ner järnmalmspriserna. Under årets första månader var den kinesiska stålproduktionen initialt cirka 12% högre än året innan, trots en första omgång produktionsnedskärningar som regeringen krävt. Nedskärningarna under andra halvåret behövde därför vara kraftfulla för att påverka marknaden. Resultatet blev den snabbaste värdeminskningen av järnmalm sedan 2008. Se grafen nedan.

Marknadens fundamenta stödjer dock inte riktigt detta prisfall som hållbart, eftersom mycket av avmattningen i den kinesiska efterfrågan också förklaras av Covid-utbrott och en följande avmattning i några infrastrukturprojekt i vissa provinser. Samtidigt som den globala järnmalms­produktionen fortsätter att återhämta sig något från en flerårig period med upprepade leveransproblem, så fortsätter också utbyggnaden av järnmalmsproduktion och logistik att drabbas av ekonomiska problem och brist på investeringar. Detta förvärras nu eftersom flera järnmalmsgruvor har stängt på grund av prisfallet.

Trots prisnedgången förblir priserna på högre kvaliteter mer motståndskraftiga medan priset för produkter av lägre kvalitet pressas. Det råder ingen tvekan om att kraven på miljöförbättringar globalt och framsteg för tillverkning av fosilfritt stål kommer att bidra till att bibehålla goda premier för järnmalm av högre kvalitet, d v s den typ av produkt som NIO kommer att producera.

Det är vår uppfattning att järnmalmspriserna kommer att återhämta sig; det är osannolikt att kinesiska produktions­nedskärningar är hållbara varför en viss tillväxt kan förväntas, vilket driver priserna på järnmalm.                        
 

Projektutveckling

Under perioden ingick vi ett samarbetsavtal med ABB för att utforma processtyrning och ledningssystem för en framtidssäker och digitaliserad gruvverksamhet i Blötberget. Tillsammans med samarbetsavtalet med Epiroc som träffades under andra kvartalet har vi därmed samarbete med två världsledande företag inom modern gruvteknologi.

Arbetet med en ny förenklad design av den blivande lastterminalen i Skeppmora fortsatte i samarbete med Trafikverket som ansvarar för själva projekteringsarbetet.

Som jag nämnde redan i rapporten för första kvartalet har vi kontakt med globalt verksamma aktörer, varav vissa visat stort intresse för att hjälpa oss med projektet. Dessa förhandlingar mynnade ut i att vi erhöll ett förslag till icke bindande avsiktsförklaringar om samarbete från en globalt välrenommerad koncern. Styrelsen beslutade dock att utvärdera fler alternativ innan beslut fattas. Därför förlängdes lånefaciliteten från de större ägarna för att finansiera verksamheten fram till dess att beslut tas.

Vid periodens utgång förföll två kortfristiga lån där långivarna hade rätt att få fordran reglerad med nyemitterade aktier vilket de naturligtvis valde framför kontant återbetalning.

Under kvartalet gick mitt anställningsavtal ut på grund av uppnådd pensionsålder. Jag förlängde dock avtalet året ut. Styrelsen söker efterträdare som jag önskar lycka till med detta väldigt spännande industriprojekt.

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.

Nordic Iron Ore delårsrapport Q3 2021