Thu, 20 Feb 2014 11:15:00 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2013

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013

 • Bolaget erhåller lån från Inlandsinnovation AB
 • Två av grundarna sålde ut delar av innehavet till sina ägare och antalet aktieägare i NIO ökade därmed till totalt 1751
  • Huvudförhandlingarna avseende miljötillstånd för verksamheten i Blötberget och Håksberg genomfördes

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2013

Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)

 • Resultat efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-5,1)
 • Investeringarna under perioden oktober - december uppgick till 4,3 MSEK (11,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,33 SEK (-0,51)
  • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -15,8 MSEK (-21,9)
  • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 14,4 MSEK (26,2)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,38 SEK (-2,63)
   • Likvida medel per 31 december 2013 uppgick till 6,0 MSEK (18,9)

Helåret, 1 januari – 31 december 2013

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Offentliggjord utvärdering av prospekteringsresultat för Blötberget visade på ökade mineraltillgångar, till 38 miljoner ton i klasserna kända och indikerade samt 22 miljoner ton i klassen antagen
 • Huvudförhandlingar vid Mark- och Miljödomstolen avseende ansökan om miljötillstånd avslutade

VDs kommentar

Under perioden har arbetet med förberedelser för de nödvändiga tillstånden fortsatt.  Huvudförhandlingen i Mark och Miljödomstolen inleddes i oktober och avslutades nyligen. Parallellt har detaljplaneprocessen fortsatt vilket innebär att vi räknar med att efter sommaren ha alla nödvändiga tillstånd klara för en eventuell återstart av gruvverksamheten i både Blötberget och Håksberg.

Arbetet med projektstudien för Blötberget pågår och ett viktigt led i detta arbete är bland annat de viktiga processtester som just startat och som kommer ligga till grund för kundkontakter samt för att optimera anrikningsprocessens utformning.

Överlag har finansiella investerare har blivit mycket selektiva i valet av investeringsobjekt inom råvarusektorn. Investerarna har successivt fått ökad förståelse om vilka kritiska förutsättningar som leder till lyckade järnmalmsprojekt, vilket bland annat är tillgång till fungerade järnvägs- och hamnlogistik i ett land med låg politisk risk.

Vårt projekt uppfyller dessa förutsättningar på ett unikt sätt, vilket placerar Ludvika Gruvor högt upp på listan över genomförbara projekt. Stödet från samhället till Ludvika Gruvor genom planerade infrastrukturinvesteringar i järnväg och genom Inlandsinnovations medverkan som finansiär av bolaget ökar förutsättningarna för vårt projekts genomförande.

Den största utmaningen för mindre gruvbolag är emellertid finansieringen och problemen för ett antal skandinaviska gruvprojekt har bidragit till att öka investerarnas skepsis. Vi har därför ambitionen att etablera en finansiellt stabil ägarkrets innan bolaget noteras. Detta bedömer vi vara avgörande för bolagets möjligheter att attrahera önskad anläggningsfinansiering inom den kommande 12-månadersperioden. Bolaget har nu mer än 1 700 aktieägare och är väl förberett för en marknadsnotering, men styrelsen bedömer att det för närvarande inte ligger i bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra en notering av bolagets aktie.

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Kommuniké 2013