Thu, 22 May 2014 17:00:00 +0200

Delårsrapport januari – mars 2014

Väsentliga händelser under första kvartalet 2014

  • Offentliggjord utvärdering av prospekteringsresultat för Blötberget visade på ökade mineraltillgångar, till 38 miljoner ton i klasserna kända och indikerade samt 22 miljoner ton i klassen antagen

  • Vid extra bolagsstämma 13 mars valdes Sigrun Hjelmquist till ordinarie styrelseledamot
  • Ansökan om miljötillstånd beviljades av Mark- och miljödomstolen den 20 mars

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2014·         Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)

  • Resultat efter skatt uppgick till -5,8 MSEK (-4,8)
  • Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 3,3 MSEK (4,9)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,50 SEK (-0,41)
    • Likvida medel per 31 mars 2014 uppgick till 0,8 MSEK (6,6)

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Ett överklagande av domen från Mark- och miljödomstolen lämnades in av några fastighetsägare i närheten av det planerade anrikningsverket.

VDs kommentar

Så kom till slut det viktiga tillståndet från Mark& Miljödomstolen för återstarten av gruvdriften i Blötberget och Håksberg.  Bolaget har därmed alla viktiga tillstånd för att inleda anläggningsarbetena. Domen innebär även att vi fått ett s.k. verkställighetsförordnande som i praktiken innebär att vi kan inleda anläggnings-arbetena.  Ett stort projekt som Ludvika gruvor påverkar naturligtvis även omgivningen på flera sätt men villkoren i miljötillståndet säkrar att vår verksamhet inte kommer vara skadlig för miljön. Vissa av våra närboende omkring industri och gruvområdena har dock framfört sin oro för påverkan på deras boendemiljö och förhandlingar har förts mellan bolaget och fastighetsägarna för att på ett konstruktivt sätt minska den oro som fastighetsägarna känner. Trots detta har en grupp fastighetsägare valt att överklaga miljödomen till Mark & miljööverdomstolen och söker just nu prövningstillstånd. Dock är det min förhoppning att vi kan hitta en för alla parter bra lösning innan sommaren.

Arbetet med genomförbarhetsstudien för Blötberget pågår i högt tempo. De första viktiga processtesterna som just avslutats i Finland ger oss nu värdefull kunskap att välja den optimala processutformningen och inleda seriösa diskussioner med kunder.

Testerna visar att det finns goda möjligheter att producera malm med den högsta kvalitén och vi kommer med stor sannolikhet kunna producera malmprodukter som ligger väl i nivå med LKABs bästa sligprodukter

Projektet går således framåt men förra årets kärva kapitalmarknad för råvaruprojekt har fortsatt under perioden. Det är därför mycket glädjande att Regeringen nu beslutat avsätta 450 miljoner till förbättrings-åtgärder på Bergslagsbanan för att förbättra förutsättningarna för malmtransporterna. Detta beslut minskar risken ytterligare i projektet och är gynnsamt för det pågående arbetet med kapitalanskaffningen. Jag räknar med att inom kort kunna meddela positiva nyheter från detta arbete.


Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB

Verksamheten

Väsentliga händelser under perioden

Mineraltillgångar

En ny uppskattning av bolagets mineraltillgångar i Blötberget offentliggjordes i februari. De nya uppskattningarna baseras på utvecklingsarbetet som skett under 2013 och medför att kända och indikerade mineraltillgångar i Blötberget nu uppgår till 11 Mton med 35 % järn respektive 27 Mton med 45 % järn, medan antagna tillgångar uppgår till 22 Mton med 33 % järn. Detta motsvarar en ökning av totalt tonnage i Blötberget med cirka 50 procent och 31 procent mer järninnehåll jämfört med tidigare uppskattningen.

Arbetet med förberedelserna för ett kompletterande borrprogram i Blötberget har fortsatt under perioden Programmet syftar till att, dels undersöka området mellan gruvorna Hugget/Betsta och Kalv/Flygruvorna, dels till att uppgradera delar av mineraliseringarna i Hugget/Betsta från antagna till indikerade mineraltillgångar.

Processutveckling

Under perioden påbörjades de viktiga processtesterna av malmprover från Blötberget vid GTK i Finland. Arbetet genomförs under överinseende av Tata Consulting, som är bolagets processtekniska rådgivare. Resultatet från testerna verifierar uppgifter om Blötbergsmalmernas anrikningsbarhet som finns från den tidigare gruvdriften i Blötberget. Testerna vid GTK visar att det är möjligt med moderna anrikningsprocesser att framställa högkvalitativ magnetitslig med en järnhalt på ca 70 procent och hematitslig med en järnhalt om ca 68 procent.

Logistik

Under perioden fastställde Regeringen den Nationella Planen för transportsystemet, som bland annat innehåller medel om ca 450 MSEK avsatta till investeringar på Bergslagsbanan för malmtrafiken från Ludvika

Arbetet med projekteringen av tågterminalen vid Skeppmora, som leds av Trafikverket, har fortsatt under perioden och beräknas vara klar under tredje kvartalet.

Tillstånd

Huvudförhandlingen om bolagets ansökan för Blötberget och Håksberg avslutades i februari efter två extra dagars förhandlingar. Mark- och miljödomstolen lämnade därefter sin dom den 20 mars. Domen innebär att bolaget får tillstånd att återuppta gruvdriften vid Blötbergets och Håksbergs gruvor samt anlägga ett nytt anrikningsverk och sandmagasin nära Blötberget. Bolaget har även fått ett verkställighetsförordnande som i praktiken innebär att arbetena kan startat även om en överklaganprocess pågår.

Parallellt med behandlingen av bolagets ansökan i MMD har processen fortsatt med att upprätta detaljplaner för industriområdena och beräknas vara slutförd under senare delen av 2014.

Händelser efter periodens utgång

Några fastighetsägare i Torsbovallen och Jansbo har överklagat domen till Mark och Miljööverdomstolen och söker för närvarande prövningstillstånd.

SRK har engagerats som oberoende gruvkonsult för den pågående genomförbarhetsstudien

(feasibilitytudien)

Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 993 110 kronor fördelat på 11 492 738 aktier, med ett kvotvärde om 0,17 kronor per aktie. Antalet aktieägare uppgick till 1 756.

Finansiell ställning

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 0,8 tkr. Soliditeten uppgick till 63,84%. Koncernens egna kapital uppgick till 49 342 tkr, vilket motsvarade 4,29 kronor per aktie.

Bolaget avser att under andra kvartalet 2014 genomföra en kapitalanskaffning för att finansiera slutförandet av den slutgiltiga s.k. DFS-studien avseende Blötbergsgruvan med tillhörande anrikningsverk.  Därefter fattas beslut om investeringar i anrikningsverk samt gruvutrustning, vilket kommer at kräva ytterligare omfattande kapitaltillskott.

Investeringar

Under perioden januari – mars 2014 uppgick investeringarna till 3 287 tkr, varav 3 287 tkr avser prospekteringstillgångar och utredningsarbeten kring den planerade starten av gruvbrytningsverksamhet. Utredningsarbetena hänför sig huvudsakligen till borrningsarbeten i Blötberget och Väsmanförekomsten inklusive analyser. Investeringar i utrustning uppgick till 0 tkr.

Anställda

Under perioden har i genomsnitt sju personer varit anställda i bolaget.

Finansiell kalender                                       

Delårsrapport januari – juni 2014: 22 augusti 2014

Delårsrapport januari – september 2014: 21 november 2014

Bokslutskommuniké 2014 – februari 2015

Risker och osäkerhetsfaktorer

Förutom risker kopplade till framtida världsmarknadspriser på järnmalmsprodukter som påverkar lönsamheten i projektet och tekniska risker är möjligheterna att starta verksamheten beroende av att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls samt att det omfattande kapitalbehovet kan tillgodoses.

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av denna beskrivning.

Årsredovisning och finansiella rapporter

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cisionwire och finns tillgängliga på www.nordicironore.se  

Stockholm den 22 maj 2014

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) org. nr 556756-0940                         

Göran Ekdahl                                                               Anders Bengtsson                                                       Jonas Bengtsson                            

Sigrun Hjelmquist                                                        Johnas Jansson                                                            Lars-Göran Ohlsson                                                   

Tomas Olofsson                                                           Per Storm                                                                      Christer Lindqvist

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Det tekniska underlaget har granskats av bolaget oberoende kvalificerade person bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i den internationellt erkända koden JORC, baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist
Telefon: 070-591 0483
E-post:
christer.lindqvist@nordicironore.se


Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q1 2014