Fri, 17 Feb 2017 12:00:00 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

 • En studie genomfördes för att identifiera behov av kompletteringar av informationen som underlag för gruvdesignen.
 • Bolaget erhöll ett kortfristigt lån om 2 mkr från några större ägare varav hälften lyfts.
 • En ny mineralresursberäkning inkluderande tillkommande resurser från ett utökat koncessionsområde initierades.
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,9 mkr (-2,2)
 • Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 0,7 mkr (1,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,12)

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december 2016Helåret, 1 januari – 31 december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,7 mkr (-12,9)
 • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 4,1 mkr (10,7)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,79)
 • Likvida medel per 31 december 2016 uppgick till 1,0 mkr (12,7)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare inbringade 18,3 mkr före emissionskostnader.

På väg ur svackan? –  Marknaden för järnmalm fortsätter att stabiliseras

Det är glädjande att kunna konstatera inte bara att NIO fortsatte att utveckla genomförbarhetsstudien men också att marknaden för järnmalm ser mer lovande ut.

NIO har fortsatt att utveckla projektet med ambitionen att skapa en hållbar och kostnadseffektiv verksamhet med moderna energieffektiva processer för att vara långsiktigt lönsamma. Nästa steg i studien är gruv- och brytningsplanering där vi strävar att ytterligare kunna utveckla processerna med hjälp av senast tillgängliga teknik för att optimera kostnaderna.

Priset på järnmalm har på senare tid passerat nivån USD 80 per ton med några tillfälliga rekyler till nivåerna strax under.

Viktigare kanske är att terminspriserna för järnmalm fortsätter att stiga, vilket tydligt avspeglar ett större förtroende och mer positiv syn på marknaden. Följaktligen förutspår många banker och analytiker betydligt högre priser för innevarande år än vad de gjorde för ett år sedan.

De analytiker som har störst inblick i den kinesiska marknaden har noterat att trots prisuppgången till 80 dollar per ton så har i princip inga av de kinesiska gruvor som stängts ned blivit återstartade. Utan tvekan beror detta delvis på att det sannolikt krävs priser överstigande 100 USD per ton för att detta skall ske. Mot bakgrund av att 60% av den kinesiska produktionskapaciteten stängts ned och man tror att detta kommer att bestå måste merparten av tillväxten i efterfrågan I Kina mötas med ökad import.

Den kinesiska ekonomin ser ut att fortsätta förbättras och stålindustrin växer stabilt kring 6%. Eftersom Kinas import av järnmalm översteg 1 miljard ton under 2016 är det ett rimligt antagande att det kommer att finnas en efterfrågan på ytterligare 60-70Mt/år bara från Kina under de närmaste åren.

Vi väntar på att få se om de stora dominanterna på marknaden kommer att översvämma marknaden med ökad produktion för att förhindra att nya större leverantörer tar sig in på marknaden eller om det finns utrymme på marknaden för nya aktörer. Hur som helst kommer inte NIOs i sammanhanget blygsamma produktionsvolym att störa marknaden.

Det finns starka tecken på att kinesiska, japanska och koreanska inköpare börjar leta efter malm av högre kvalitet. Denna utveckling kommer att drivas av ökad användning av pellets samt krav på miljöförbättringar och ökad produktivitet. I Asien ligger nu den bedömda prispremien för produkter av den kvalitet NIO avser leverera i nivån 20-25 USD per ton över baspriset för 62-procentig malm.

Jag vill avslutningsvis tacka alla investerare som stöttat NIO I den nyss genomförda företrädesemissionen som skall finansiera nästa viktiga steg I projektet. Det ger NIO möjligheten att dra nytta av det förbättrade marknadssentimentet och möjliggör en fortsatt snabb utveckling de närmaste månaderna mot den tidpunkt då planerna är att marknadsnotera bolaget och söka finansiering för anläggningsarbetena.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 0240 88 300

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q4 2016