Fri, 16 Mar 2012 11:00:00 +0100

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2011

 • En oberoende utvärdering av magnetiska mätningar över Väsmanfältet antyder att detta ned till ca 300 meters djup kan innehålla 600-650 miljoner ton magnetitmineralisering med 28-30% järn.
 • Bearbetningskoncession för Håksberg beviljad av Bergsstaten
 • Ramböll avrapporterade projektstudien, PEA (preliminary economic assessment)
 • Paul Marsden tillträder posten som Technical Sales and Marketing Director

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2011

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (-0,7)
 • Investeringarna under fjärde kvartalet uppgick till 4,3 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till
  -0,49 SEK (-0,14)

Räkenskapsåret, 1 januari – 31 december 2011

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-1,4)
 • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 16,9 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till
  -0,98 SEK (-0,46)
 • Likvida medel per 31 december 2011 uppgick till 0,7 MSEK (0,7)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den planerade marknadsnoteringen av bolagets aktie avbröts då förutsättningarna för en effektiv handel i bolagets aktie efter en notering bedömdes otillfredsställande.

VDs kommentar

”2011 har varit händelserikt och minnesvärt år för Nordic Iron Ore. Vi har passerat ett flertal viktiga milstolpar på väg mot den planerade återstarten av Ludvika Gruvor. När året började var vi ett bolag med ett antal undersökningstillstånd och en inlämnad ansökan om bearbetningskoncession där allt arbete utfördes av konsulter och administrationen sköttes av ett närstående bolag. När året slutade har två bearbetningskoncessioner beviljats och en lönsamhetsstudie slutförts samtidigt som en förnyad mätning av mineraliseringarna under sjön Väsman genomförts. Under året har vi även byggt upp en egen organisation med två kontor och anställd personal. I skrivande stund har vi en ledningsgrupp bestående av fem personer. Ett omfattande arbete har genomförts för att säkerställa att bolaget har nödvändiga rutiner som krävs av ett marknadsnoterat företag.

Särskilt intressant under året var den preliminära kvantifieringen av järnmineraliseringarna under sjön Väsman. Även om beräkningarna är genomförda på basis av magnetiska mätningar, och således till sin natur är osäkra, översteg resultatet vida våra förväntningar och kan tyda på att förekomsten är mycket betydande. Andra viktiga händelser under året är de båda beviljade bearbetningskoncessionerna för Blötberget och Håksberg, liksom förstärkning av styrelsen med bland annat Ulf Adelsohn som ny styrelseordförande. Vi stärks också av den konstruktiva dialog som förts med alla berörda parter och det stöd vi känner från bygden. Här vill jag specifikt lyfta fram dialogen med Trafikverket, tongivande beslutsfattare i infrastrukturfrågor samt de tilltänkta utskeppningshamnarna.

Vi har fortfarande många milstolpar kvar att passera innan den första malmen kan skeppas. Fortsättningen av 2012 kommer att präglas av ett intensivt arbete med bland annat inlämnandet av ansökan om miljötillstånd och ett borrprogram för att kvantifiera och uppgradera järnmineraliseringen i Väsmanfältet till en mineraltillgång, samt en slutlig s.k. feasability-studie avseende Blötberget och Håksberg. Att ställa in den planerade marknadsnotering och emissionen i februari var ett svårt beslut men, givet förutsättningarna, nödvändigt och vi arbetar nu på en bättre finansieringslösning och vår tidsplan för återstarten av Ludvika Gruvor ligger fast. Vi ser med tillförsikt fram emot ett händelserikt 2012.”

For further information, please contact:
Christer Lindqvist, President and CEO 46-240-88301
christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

wkr0001.pdf