Thu, 17 Nov 2016 16:00:00 +0100

Delårsrapport januari – september 2016

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

 • Arbetet med bergteknisk kartering av borrkärnor fortsatte.
 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,0 mkr (-2,6)
 • Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 0,5 mkr (0,7)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,17)

Tredje kvartalet, 1 juli– 30 september 2016

Delårsperiod, 1 januari – 30 september 2016

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,8 mkr (-10,7)
 • Investeringarna under perioden januari – september uppgick till 3,4 mkr (9,5)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 SEK (-0,74)
 • Likvida medel per 30 september 2016 uppgick till 1,9 mkr (1,1)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget erhåll ett kortfristigt lån från större ägare.


Marknaden för järnmalm starkare

Världsmarknadspriset för 62-procentig järnmalm har stigit kraftigt till över 70 dollar per ton (se nedanstående graf).

Source:- The Steel Index

Många analytiker är förvånade, men nedanstående förhållanden har bidragit till förstärkningen av järnmalmspriset.

 • Gruvor har stängts ned i Kina
 • Fortsatt ökad import till Kina som nu är på rekordnivåer över 1 miljard ton per år
 • Som vi framhållit många gånger har de tre, fyra största leverantörerna kontroll över marknaden och börjar strypa utbudet
 • De tre största leverantörerna hardragit ned på investeringarna och kan till följd av detta inte nå uppsatta produktionsmål eller missar kanske målen avsiktligt. Exempelvis hade Vale målsättningen att producera 400 Mt under 2016 men väntas nu endast uppnå en produktion om 340-350 Mt under året.
 • Minskad sannolikhet att projektet Roy Hill startas. Officiellt har starten skjutits upp till 2017.

Mer talande är att terminspriset för framtida leverans av järnmalm stadigt ökat under de senaste månaderna i strid med vad många analytiker förutspått. För 2019 har det genom­snittliga priset ökat med nära 30% och visar inga tecken på att sjunka tillbaka till de orealistiskt låga nivåer som tidigare uppvisats.

Kvalitetspremierna kommer tillbaka, framförallt i Asien, och når åter till nivåer på upp till 9 USD per ton i intervallet mellan 62 och 65% FE – nivåer som inte setts på flera år. Dessutom har premierna för andra högkvalitativa järnmalms­produkter nått de högsta nivåerna på flera år.

Dessa ökade nivåer för premierna på högvärdiga produkter skulle potentiellt ge NIO förbättrade vinstmarginaler och styrker det allmänna intrycket att fortsatt underskott av högkvalitativ malm kommer att medföra att premierna kommer att ligga kvar på dessa nivåer ett tag framöver.

Sammantaget stärker ovanstående argumenten för att investera för framtiden.

NIO fortsätter att arbeta med nästa steg i genomförbarhets­studien och har kontrakterat konsulter för geotekniska och hydrogeologiska bedömningar som ett försteg till studierna avseende gruvplanering och produktionsplanering.

Dessa studier kräver dock ytterligare finansiering och styrelsen utvärderar för närvarande alternativ för denna kapitalanskaffning.

Paul Marsden
Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q3 2016