Thu, 23 Aug 2012 17:30:00 +0200

Delårsrapport januari – juni 2012

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012
- Finansiering av sommarens borrkampanjer säkrad genom konvertibelt lån om 60 MSEK
- Upphandlingar av borrentreprenad för borrkampanjer inom Väsmanfältet och Blötberget påbörjade
- Första provbrytningen genomförd

- Göran Ekdahl, Thomas Olofsson och Johnas Jansson valdes till nya ordinarie styrelseledamöter vid bolagsstämman den 29 juni

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2012
- Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
- Resultat efter skatt uppgick till -7,9 MSEK (-1,2)
- Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 1,2 MSEK (6,0)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,01 SEK (-0,16)

Delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2012
- Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
- Resultat efter skatt uppgick till -12,1 MSEK (-1,9)
- Investeringarna under perioden januari - juni uppgick till 3,2 MSEK (7,9)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,56 SEK (-0,26)

- Likvida medel per 30 juni 2012 uppgick till 14,4 MSEK (14,9)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Ansökan om miljötillstånd inlämnad till Mark- och Miljödomstolen

- Borrprogrammen inom Väsmanfältet och Blötberget påbörjade

VDs kommentar
Efter en utmanande inledning av 2012 för Nordic Iron Ore, med bland annat en uppskjuten noteringsprocess, har det andra kvartalet samt juli varit betydligt positivare och ett antal viktiga milstolpar har passerats.

I juni säkrade bolaget en ny finansiering genom en emission av ett konvertibelt lån om 60 MSEK riktad mot både externa långivare och befintliga ägare. Bolaget har därefter accelererat uppstarten av de planerade borrprogrammen och borrningarna i Blötberget inleddes i juli. Borrningar i Väsmanfältet inleds inom kort och alla nödvändiga tillstånd för ändamålet har erhållits. Borrkampanjerna kommer vara en viktig del i en kommande feasibilitystudie.

I början av juli inlämnades också den för bolaget så viktiga ansökan om miljötillstånd till Mark- och Miljödomstolen i Nacka avseende återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg.

Trots en fortsatt stor konjunkturell osäkerhet i vår omvärld, med vikande spotpriser på järnmalm under sommaren, kan man konstatera att många experter fortsatt framhåller de långsiktigt goda förutsättningarna för ett fortsatt högt järnmalmspris. Projektet löper på men har genom den utdragna processen med finansieringen under våren fått en försening som vi avser att arbeta ikapp. Planen är allt jämnt att starta produktionen under senare delen av 2015.

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore

Verksamheten

Tekniska undersökningar

En mindre provbrytning genomfördes under andra kvartalet. Det brutna materialet kommer i första hand att användas för att genomföra olika processtekniska tester vars resultat kommer att ingå som en del i den slutliga ”feasibility”-studien.

Under perioden genomfördes planering av borrprogrammen inom Väsmanfältet och Blötberget och borrningar inom koncessionen i Blötberget inleddes. Syftet är att förbättra det geologiska underlaget för att i första hand kunna definiera mineraltillgångar samt att överföra dessa till mineralreserver som kan ingå i den kommande ”feasibility”-studien. Entreprenadupphandlingar av borrprogrammen genomfördes och arbetena startade i slutet av perioden.

Ansökan om miljötillstånd

Ansökan om miljötillstånd avseende återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg slutfördes och lämnades in till Nacka Tingsrätt i början av juli.

Väsmanförekomsten

Under perioden har bolaget fortsatt med analysarbetet av tillgänglig historisk information avseende Väsmanfältet, vilket förbättrat den geologiska kunskapen om detta.

Bolaget påbörjade i augusti en borrkampanj som kommer att fortgå under hösten 2012. Målet med denna borrkampanj är att öka den geologiska kunskapen om Väsmanfältet och om möjligt uppskatta mineraltillgångarna enligt den internationella JORC-standarden. Om detta utfaller positivt avser bolaget att ansöka om bearbetningskoncession för järnförekomsterna i Väsmanfältet som även inkluderar Finnäset på Väsmans södra strand.

Finansiering

Bolaget har, för att tillförsäkra sig de finansiella resurserna som behövs för att driva projektet vidare i oförminskad takt, under andra kvartalet slutfört en finansiering i form av ett erbjudande riktat till en begränsad krets investerare med ett kortfristigt lån med tvingande konvertering. Lånet, som uppgår till 60 MSEK, kommer att konverteras till aktier senast 30 oktober innevarande år. Konverteringsvillkoren är beroende av utfallet av arbetet med en riktad nyemission av aktier,

Bolaget är alltjämt förberett för en marknadsnotering av aktierna men styrelsen har, på grund av det osäkra läget på finansmarknaden, inte fattat beslut om tidpunkt för notering av bolagets aktie.

Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 349 928 kronor fördelat på 7 784 000 aktier, med ett kvotvärde om 0,17 kronor per aktie. Antalet aktieägare uppgår till 38.

Årsstämma

Göran Ekdahl, Tomas Olofsson och Johnas Jansson valdes till nya ordinarie styrelseledamöter vid bolagsstämman den 29 juni.

Finansiell ställning

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 14 374 tkr. Soliditeten uppgick till 34,3 %. Bolagets eget kapital uppgick till 18 030 tkr, vilket motsvarade 2,32 kronor per aktie.

Investeringar

Under perioden januari - juni 2012 uppgick investeringarna till 3 318 tkr, varav 3 250 tkr avser prospekteringstillgångar och utredningsarbeten kring den planerade starten av gruvbrytningsverksamhet. Utredningsarbetena hänför sig huvudsakligen till projektstudien för Blötberget och Håksberg samt tillhörande planerade anläggningar samt mätningar och analys kring Väsmanförekomsten. Investeringar i utrustning uppgick till 68 tkr.

Anställda

Under perioden har fyra personer varit anställda i bolaget.

Finansiell kalender                                             

Delårsrapport jan-september 2012: 23 november 2012
Bokslutskommuniké januari – december 2012: februari 2013

Risker och osäkerhetsfaktorer

Förutom risker kopplade till framtida världsmarknadspriser på järnmalmsprodukter som påverkar lönsamheten i projektet och tekniska risker är möjligheterna att starta verksamheten beroende av att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls samt att det omfattande kapitalbehovet kan tillgodoses.

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av denna beskrivning.

Årsredovisning och finansiella rapporter

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cisionwire och finns tillgängliga på www.nordicironore.se

Stockholm den 23 augusti 2012

Christer Lindqvist

VD och koncernchef        

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Det tekniska underlaget har granskats av bolaget oberoende kvalificerade person bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i den internationellt erkända koden JORC, baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist
Telefon: 070-591 0483
E-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

Release