Mon, 30 Jun 2014 11:21:10 +0200

Mark och miljödomstolens tillstånd att återstarta gruvorna i Blötberget och Håksberg har vunnit laga kraft

Mark och miljödomstolen lämnade i dom den 20 mars 2014 Nordic Iron Ore tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap miljöbalken att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen medgav även tillstånd för ansökta vattenverksamheter, samt rätt att ta i anspråk ansökta mark och vattenområden.

Domen överklagades av ett antal fastighetsägare men Mark- och Miljööverdomstolen beslutade att avskriva ärendet den 26 maj 2014 efter att samtliga klagande fastighetsägare återkallat sitt överklagande.

Domen har vunnit lagakraft den 24 juni 2014 efter det att perioden för överklagande av Mark och Miljööverdomstolens beslut gått ut.

Domen i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.nordicironore.se

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release