Wed, 24 May 2017 13:49:05 +0200

Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) den 22 maj 2017

Årsstämman i Nordic Iron Ore AB (publ) röstade för samtliga av styrelsens och valberedningens förslag.

Jonas Bengtsson och Johnas Jansson omvaldes som styrelseledamöter. Anders Bengtsson och Tomas Olofsson nyvaldes som styrelseledamöter. Tomas Olofsson nyvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2016 och antog styrelsens förslag om att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade även att:

-         styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att revisor ersätts enligt godkänd räkning;

-         omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Annika Wedin kvarstår som huvudansvarig revisor);

-         ändra lydelsen av § 4 respektive § 5 i bolagsordningen till att ha den lydelse som framgår nedan:

§ 4 Aktiekapital "Aktiekapitalet utgör lägst 17 100 000 kronor och högst 68 400 000 kronor".

§ 5 Aktieantal "Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 99 000 000 och högst 396 000 000 aktier".

-         bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt; samt

-         att anta regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Kommuniké 2017