Thu, 03 Jul 2014 13:54:58 +0200

SGU utser Håksberg-Blötberget till riksintresse

Håksberg-Blötberget i Ludvika kommun, utgör ett område som är riksintressant för mineralutvinning. Den väldokumenterade fyndigheten består av järnmalm av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt skriver Statens Geologiska Undersökning (SGU) i sin motivering

Håksbergsfältet i Ludvika kommun, Dalarnas län, är ett i huvudsak nord-sydligt stråk med järnmalmer som sträcker sig från Gräsberg (ca 7 km norr om centrala Ludvika) till Iviken (ca 1 km nordväst om centrala Ludvika). Fältet fortsätter under sjön Väsman söderut till Finnäset och Våghalsen söder om sjön, där malmerna under sjön, väster om centrala Ludvika, kallas Väsmanfältet. Blötbergsfältet ligger även det i Ludvika kommun (ca 6 km västsydväst från centrala Ludvika), där det utgör fortsättningen på det stråk med apatitjärnmalmer som sträcker sig norrut från Grängesberg

Om riksintressen

Vid utpekande och avgränsning av ett område med riksintresse beaktar SGU bland annat fyndighetens betydelse för landets materialförsörjning, hur väldokumenterad fyndigheten är samt dess speciella materialegenskaper. Även den samhällsekonomiska betydelsen värderas högt. Avgränsningen görs utifrån ett långsiktigt perspektiv. SGU anser att fyndigheten Håksberg-Blötberget uppfyller de kriterier som ställs på sådana fyndigheter av värdefulla ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

Nordic Iron Ore

”Det är ett mycket glädjande besked och en kvalitetsstämpel när området för vårt projekt Ludvika Gruvor utses till riksintresse” säger Nordic Iron Ore AB:s VD Christer Lindqvist i en kommentar. 

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release