Mon, 12 Aug 2013 16:03:49 +0200

Kommuniké från årsstämma 2013 i NordIc Iron Ore AB (publ)

Nordic Iron Ore höll fredagen den 28 juni 2013 årsstämma i Bird & Bird Advokatbyrå KB:s lokaler på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Vid årsstämman behandlades bl a följande ämnen:

Resultatdisposition

Vid årsstämman fastställdes resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2012. Stämman antog styrelsens förslag att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden

Stämman fastställde att antalet ordinarie ledamöter ska uppgå till åtta. Stämman omvalde

Christer Lindqvist, Lars-Göran Olsson, Anders Bengtsson, Jonas Bengtsson, Per

Storm, Göran Ekdahl, Thomas Olofsson och Johnas Jansson som ordinarie ledamöter. Göran Ekdahl valdes till styrelsens ordförande. Styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Val av revisor

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes för räkenskapsåret 2013 med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att intill nästakommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning.

Valberedning

Stämman beslutade att anta regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2014 varvid styrelsens ordförande kontaktar minst tre av de största aktieägarna vid utgången av 2013. Dessa ombeds att utse var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning.

Beslut om ändringar i bolagsordningen

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende gränserna för bolagets aktiekapital samt antalet aktier samt att kallelseförfarandet kompletteras genom att aktieägarna som önskar delta vid bolagsstämma måste anmäla detta senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore 
tel: 0240-88301
e-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se (http://www.nordicironore.se/).

Stämmokommuniké