Thu, 13 Jul 2017 07:00:00 +0200

Nordic Iron Ore AB utökar mineraltillgångarna i Blötberget

Nordic Iron Ore AB (NIO) har nöjet att offentliggöra en ökning av mineraltillgångarna för bolagets helägda järnmalmsprojekt i Blötberget utanför Ludvika i Dalarna. Ökningen följer en utvärdering av mineraliseringen i en nordostlig förlängning till den befintliga koncessionen för Blötberget. NIO inväntar beslut från Bergsstaten om slutligt godkännande av ansökan om koncession för den aktuella utökningen av koncessionsområdet mot nordost.

Den uppdaterade geologiska modellen kombinerar tillgängliga historiska data med uppgifter från prospekteringsarbetet som utfördes under 2014. Detta har väsentligen ökat kännedomen om mineraliseringen och därmed mineraltillgångarna för projektet.

I nedanstående tabell jämförs de nya beräknade tillgångarna med de som offentliggjordes i föregående mineralresursberäkning från mars 2015. Den nya rapporten finns publicerad på NIO:s hemsida.

Kända och indikerade (”Measured&Indicated”) tillgångar har ökat med mer än 15% och de antagna (”Inferred”) tillgångarna med 117% sedan förra uppskattningen 2015.

Paul Marsden, NIO:s verkställande direktör säger: “Detta är ett viktigt steg framåt för projektet eftersom det utgör grunden för det pågående arbetet med gruvplanering inom ramen för genomförbarhetsstudien. De tillkommande tillgångarna kan medföra ökad livslängd för projektet och möjligen ökad flexibilitet att erhålla intäkter i ett tidigt skede.”

Kvalificerad person

Mineralresursberäkningarna har utförts av oberoende konsulter från DMT Consulting Ltd (UK). Deras kvalificerade person (“Qualified Person”) har varit Tim Horner CGeol P.Geo (APGO), Chefsgeolog hos DMT. Beräkningarna har utförts i enlighet med riktlinjerna för JORC (2012).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

MRE 2017