Wed, 16 Jan 2013 09:45:00 +0100

Nordic Iron Ores totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna

Nordic Iron Ore AB (publ) rapporterar idag om ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta delen av Väsmanfältet inklusive Finnäset. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår till 29,8 Mton med 44,5% järn respektive 10,2 Mton med 42,9% järn, motsvarande en tonnageökning med cirka 66 procent jämfört med tidigare uppskattning. I Väsmanfältet inklusive Finnäset uppgår de indikerade respektive antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,5% järn respektive 85,9 Mton med 38,4% järn. 

Med dessa ökade mineraltillgångar kan Nordic Iron Ore gå vidare med sin utvecklingsplan och feasibility studie, med målet att öka den årliga produktionen (ca 4,4 miljoner ton/år) med betydande livslängd för gruvprojektet.

Under hösten har Nordic Iron Ore genomfört en kärnborrningskampanj omfattande 14 260 meter. Denna utgör första delen av ett större kärnborrningsprogram, som kommer att avslutas under sommaren 2013, med målet att ytterligare utöka samt uppgradera mineraltillgångarna i Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg.

De nu gjorda uppskattningarna visar att indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget totalt ökar med 15,9 Mton med 46,1% järn, vilket är en ökning av tonnaget med 66 procent jämfört med tidigare rapporterade uppskattningar.

I Väsmanfältet inklusive Finnäset uppgår de indikerade och antagna mineraltillgångarna till 7,0 Mton med 38,3% järn respektive 85,9 Mton med 38,4% järn. Samtliga mineraltillgångar har uppskattats i enlighet med riktlinjerna i JORC-koden och har utförts av Thomas Lindholm på GeoVista AB, som är bolagets oberoende kvalificerade person.

"Höstens borrkampanj har varit framgångsrik och resulterat i en dryg fördubbling av de totala mineraltillgångarna i Ludvika Gruvor och verifierar bland annat de tidigare utförda geomagnetiska mätningarna inom Väsmanfältet. Resultaten av de hittills genomförda undersökningarna visar på betydande förekomster av järnmineralisering, trots att endast en liten del av fältet undersökts”, säger Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore.

Bolagets samlade mineraltillgångar per den 10 januari 2013 redovisas i tabellen nedan. 

Indikerade Antagna
Mton Järnhalt Mton Järnhalt
Blötberget* 29,8 44,5% 10,2 42,9%
Väsman syd 7,0 38,5% 85,9 38,4%
Håksberg* 25,4 36,4% 11,6 36,0%
62,2 40,3% 107,7 38,6%
(*) Håksbergsfältet och delar av Blötbergsfältet har inte undersökt i denna kampanj och dess antagna och indikerade mineraltillgångar är därmed oförändrade jämfört med tidigare. Se Geovista-rapport augusti 2011.

Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet. Förutsättningarna för att väsentligt öka mineraltillgångarna genom fortsatta borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda. Under våren och sommaren 2013 planeras den sista delen av borrprogrammet med ytterligare förtätad kärnborrning inom Blötbergsfältet och inom Väsmanfältets södra del samt även i den norra delen som ansluter till Håksbergs koncessionsområde.

Den oberoende tekniska rapporten från GeoVista kommer i februari att publiceras på bolagets hemsida www.nordicironore.se.

Detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, ”Kompetent Person” och kvalificerad att rapportera om mineraltillgångar enligt JORC-koden, baserat på sin utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore, tel: 0240-883 01,

e-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

TILL REDAKTÖRERNA

Om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor som bland annat omfattar de befintliga gruvorna i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se

Om de inledande kärnborrningarna i Väsmanfältet

Väsmanfältets södra del inklusive mineraliseringarna på Finnäset har undersökts med kärnborrning ned till ca 550 meters djup. Borrningarna inom Väsmanfältet har gjorts från pråm samt från Väsmans södra strand. Totalt har 7400 meter borrats. Mineraltillgångarna inom den mindre del som undersökts med kärnborrning har uppskattats till 7,0 Mton med 38,5% järn vilka klassificerats som indikerade tillgångar, samt 85,9 Mton med 38,4% järn som för närvarande klassificerats som antagna mineraltillgångar. Mineraliseringarna är öppna mot djupet.

Om de inledande kärnborrningarna i Blötbergsgruvan

Mineraltillgångarna inom Blötbergsfältet har ökat med 66 procent, efter det nu genomförda borrprogrammet om totalt 6 850 meter. De indikerade mineraltillgångarna utökas med 15,9 Mton med 46,1% järn. Uppdelat ökar tillgångarna i Flygruvan med 7,4 Mton med 41,4% järn och inom Kalvgruvan med 8,5 Mton med 50,2% järn. Mineraliseringarna är öppna mot djupet.

Release