Fri, 27 May 2016 16:29:57 +0200

Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) den 24 maj 2016

Årsstämman i Nordic Iron Ore AB (publ) röstade för samtliga av styrelsens och valberedningens förslag.

Sigrun Hjelmquist, Jonas Bengtsson, Johnas Jansson och Ryan Huff omvaldes som styrelse­ledamöter. Sigrun Hjelmquist omvaldes till styrelseordförande. Anders Bengtsson och Tomas Olofsson omvaldes som suppleanter och Gustav Bolin nyvaldes som suppleant.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015 och antog styrelsens förslag om att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade även att:

-         styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i
          bolaget samt att revisor ersätts enligt godkänd räkning;

-         omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Annika Wedin kvarstår som huvudansvarig revisor);

-         ändra lydelsen av § 4 respektive § 5 i bolagsordningen till att ha den lydelse som framgår nedan:

§ 4 Aktiekapital "Aktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kronor och högst 22 800 000 kronor".

§ 5 Aktieantal "Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 33 000 000 och högst 132 000 000 aktier".

-         bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
          konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan
          kvittningsrätt; samt

-         att anta regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2017. 

__________________

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 46 240 883 05

Lennart Eliasson CFO
tel: 46 240 883 02

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release