Investerare


Mon, 29 Jun 2020 18:01:00 +0200

Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 29 juni 2020

Release
Förslag till beslut vid årsstämma 29 juni 2020

Årsstämman i Nordic Iron Ore AB ("Bolaget") röstade för samtliga av styrelsens och valberedningens förslag.

Tomas Olofsson, Jonas Bengtsson, Gösta Bergman och Timo Lindborg omvaldes till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2019 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, om att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisionsbolag, vilka låtit meddela att Anders Hvittfeldt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Avslutningsvis beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget vid utgivande, utbyte och/eller konvertering ska kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission.

Fullständig information om varje förslag som antogs vid årsstämman kan laddas ner nedan.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).