Investerare


Wed, 08 Jan 2020 14:32:00 +0100

Nordic Iron Ore beslutar om riktad kvittningsemission om 1,0 MSEK

Pressmeddelande Riktad kvittningsemission

Styrelsen i Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 400 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en sammanlagd emissionslikvid om 1,0 MSEK. Betalning för tecknade aktier har skett genom kvittning av tidigare upptagna brygglån.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets finansiella ställning.

Tecknare i emissionen är Modelio Equity AB (publ) (200 000 aktier) samt Gerhard Dal (200 000 aktier) och betalning sker genom delvis kvittning av brygglån lämnade i juli 2019. Återstående del av de brygglån som upptogs i juli 2019, inklusive upplupen ränta, har återbetalts kontant. För mer information om brygglånen hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 16 juli 2019.

Teckningskursen om 2,50 SEK per aktie motsvarar en rabatt om 19,4 procent mot den genomsnittliga volymvägda betalkursen på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagarna före emissionsdagen. Emissionskursen bedöms som marknadsmässig i relation till andra jämförbara transaktioner på marknaden.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Bolaget med 400 000, från 29 969 470 till 30 369 470. Aktiekapitalet ökar med cirka 693 693,70 SEK, från cirka 51 974 081,01 SEK till cirka 52 667 774,71 SEK. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att de har registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.