Investerare


Fri, 15 Nov 2019 08:30:00 +0100

Nordic Iron Ore AB offentliggör teknisk studie för Väsmanfältet

Väsman conceptual study

Konsultbolaget SRK har haft i uppdrag att göra en s k ”scoping study” för att bedöma förutsättningarna och lämpligt tillvägagångssätt för den fortsatta utvecklingen av Väsmanfältet, som innebär en stor expansionspotential för Nordic Iron Ore AB. Studien har nu avrapporterats till bolaget och en presentation över resultatet offentliggöras på bolagets hemsida.

En viktig del av arbetet har varit att, utifrån befintliga uppgifter om mineraliseringen inom området för bearbetningskoncessionen i södra Väsman, planera utformningen av en gruva samt bedöma produktionskapaciteten för området. SRK beskriver här en gruva med brytning dels under Finnäset och Lyviksberget, dels i en mineralisering under sjön Väsman. Den beskrivna gruvan skall förbindas med industriområdet som planeras byggas för Blötbergsgruvan via en tunnel som ansluter till utlastningstunneln från Blötberget.

Gruvplaneringen utgår endast från de mineraltillgångar som kartlagts med borrningsarbeten inom området för bearbetnings­koncessionen för Södra Väsman. Detta innebär att bara en begränsad del av de potentiella mineraltillgångar som indikerats via magnetiska mätningar inkluderas i beräkningarna. Studien antar att anrikningsverket som byggs för Blötberget kompletteras för att även kunna hantera malm från Väsman. De totala investeringarna fram till driftstart, ovan och under jord, uppskattas till USD 67,3 miljoner.

Med hjälp av modern processteknik antas verket kunna producera järnkoncentrat som innehåller cirka 68% järn. Den årliga produktions­volymen beräknas uppgå till cirka 1,3 – 1,5 miljoner ton produkt per år vid full drift. Detta ger en drifttid på 7 år och resulterar i ett nettonuvärde (NPV) för projektet på USD 70,9 miljoner (cirka SEK 690 miljoner) vid diskontering med 8% ränta.

Studien beskriver även ett alternativt upplägg där malmkropparna i södra Väsman även nås norrifrån via en tunnel från den befintliga infartsrampen i Iviken. Detta alternativ innebär stora fördelar för fortsättningen av projektet genom de goda förutsättningar för effektiv prospektering av norra Väsman som öppnas. Kostnaden för tilläggsinvesteringarna i detta alternativ sänker nuvärdet av projektet med cirka USD 7,3 miljoner, men potentialen för framtida kostnadseffektiv malmproduktion i norra Väsman bedöms av bolaget öka med detta alternativ.

Studien rekommenderar ytterligare prospektering för att utöka mineraltillgångarna och föreslår bland annat ett kompletterande borrprogram.

Det skall noteras att en scopingstudie inte kan jämföras med den genomförbarhetsstudie som nyligen presenterades för gruvan i Blötberget. Det är endast en inledande studie för den fortsatta utvecklingen av hela Väsmanfältet, som enligt NIOs strategi skall förlänga livslängden och öka den totala årliga produktionen för det sammanlagda projektet Ludvika Gruvor. Studien ger emellertid an starkt positiv indikation på att denna strategi är möjlig.

Presentationen av studien återfinns på bolagets hemsida under Tekniska Studier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.