Investerare


Thu, 20 Aug 2020 15:00:00 +0200

Delårsrapport januari – juni 2020

NIO Q2 2020

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Whittle Consulting anlitas för en optimeringsstudie
 • Konvertering av utestående lån ger 885 834 nya aktier i bolaget
   

Andra kvartalet, 1 april– 30 juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,0 mkr (-2,8)
 • Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 0,4 mkr (3,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 SEK (-0,14)

Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,6 mkr (-5,3)
 • Investeringarna under perioden januari – juni uppgick till 0,8 mkr (8,8)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,27)
 • Likvida medel per 30 juni 2020 uppgick till 5,8 mkr (5,4)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget tog upp ett kortfristigt lån om 5 mkr för att stärka rörelsekapitalet.

Utvärderingen av projektet i Blötberget fördjupas och marknaden fortsätter att se lovande ut, pandemin till trots

Projektarbeten
Kvartalets viktigaste händelse var beställningen av en optimeringsstudie från Whittle Consulting. Studien utgår från genomförbarhetsstudien och simulerar alternativa sätt att anpassa verksamheten och anläggningarnas utformning. Syftet är att maximera projektets ekonomiska utfall och kommer att ge viktig input till utformning och dimensionering av anläggningarna som ska handlas upp.

Som en del av studien anlitar Whittle den gruvtekniska konsultfirman Mining Plus för att utvärdera gruv­plan­e­ringen. Ett delresultat av deras arbete är att man bedömer det möjligt att erhålla ungefär lika bra utbyte från brytningen med en kombination av två olika brytmetoder som normalt anses mer kostnadseffektiva än den metod som antas i genomförbarhetsstudien. Detta är ett alternativ som bör utvärderas närmare innan slutligt beslut tas om val av brytmetod. En av de två metoderna utgör s k igensättningsbrytning som ger oss möjlighet att minska gruvans synliga miljöpåverkan genom att föra tillbaka delar av anrikningssanden under jord i stället för att läggas på sandmagasinet. Tyvärr ryms inte den tekniken inom verksamhetsbeskrivningarna i vårt miljötillstånd varför vi i så fall kommer att behöva ansöka om ett ändringstillstånd; först måste dock en utvärdering av alternativa lösningar för hanteringen av avfallet färdigställas. Avfallshantering från gruvor har fått ökat intresse efter olyckorna i Brasilien och utvecklingen går framåt. Vi vill därför utvärdera alternativa lösningar innan vi låser oss vid den konstruktion som står beskriven i vårt miljötillstånd. Redan med vår nu aktuella plan gör den gruva som projekteras ett väsentligt lägre miljöavtryck än den vi har miljötillstånd för; gruvnäringen genomgår dock en snabb utveckling och vi vill utvärdera potentiella förbättringsmöjligheter innan vi sätter spaden i backen och börjar bygga.

Kontakterna med potentiella leverantörer fortsatte om än utan fysiska möten. Arbetet fortsätter under tredje kvartalet men har redan resulterat i ett antal intressanta förslag och offerter.

Arbetet med kontrollprogram fortsatte i dialog med Länsstyrelsen och kommunen och programmet för dricksvattenanalyser godkändes. Diskussioner om kompensationsområden fortsätter efter sommaren. Analyser och mätning av ytvatten har tidigare startats och fortsätter löpande. Avtal har träffats med ett antal fastighetsägare inom påverkansområdet om automatisk nivåmätning i deras brunnar.

Covid 19

Aktiviteter som kräver personliga möten har skjutits på framtiden och anställd personal har sedan maj gått ned i arbetstid enligt reglerna om korttidspermittering.

Finansiering

I juni konverterades det utestående lånet från Copperstone Resources ­och bolaget blev skuldfritt. För att säkerställa tillgången på rörelse­kapital efter färdig­ställandet av optimeringsstudien tog bolaget efter periodens utgång upp ett kortfristigt lån om 5 mkr. Lånet förfaller till betalning 28 februari nästa år.

Marknaden

Under andra kvartalet 2020 syntes Covid 19-pandemins inverkan på priserna på järnmalm – olika index konver­gerade och det var vid en tidpunkt små skillnader i pris mellan olika järnhalter.

Detta återspeglade bara förvirringen på marknaden och osäkerheten kring den globala ekonomin. När Kina började återhämta sig återhämtade även järnmalms­priserna sig och skillnaderna i pris för olika järnhalter började öka igen.

Osäkerheten om hur Covid 19 påverkar leveranskedjan, särskilt rörande utbudet från Brasilien, bidrog till att priserna på järnmalm i allmänhet höll sig bra. Genomsnittet för 65% Fe blev under april månad cirka USD113/ton, C & F Kina. Detta motsvarar över USD 120/ton för NIO:s genomsnittliga produkt. De långsiktiga trenderna som drivs av starkare hållbarhets- och miljöfrågor har börjat driva upp priserna på terminskontrakt för järnmalm som löper in i Q3. Detta är en konsekvens av framtida behov av höga kvaliteter och osäkerhet kring leveranskedjans förmåga att möta efterfrågan. Se nedanstående graf över terminskontrakt handlade på börsen i Singapore.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.