Investerare


Wed, 30 Sep 2020 18:30:00 +0200

Nordic Iron Ore offentliggör resultatet av den första fasen av optimeringsstudien

Release

Whittle Consulting (“WCPL”) har rapporterat utfallet av den första fasen av Optimeringsstudien för Blötberget. Denna första fas av optimeringsarbetet har begränsats till att följa de parametrar som används i den förra året färdigställda genomförbarhetsstudien, och inom dessa begränsningar har en förbättring med mer än 30% uppnåtts för projektets nettonuvärde, räknat till en diskonteringsränta om 8%.            

Analysen visar att genomförbarhetsstudien för Blötberget från 2019 var grundlig och i allt väsentligt väl utförd. WCPL utformade en modell för aktivitetsbaserad kostnadsberäkning (ABC) som utnyttjar uppgifter från genomförbarhetsstudiens finansiella modell och även använder tillredningsplaner och kostnader från denna. Ett optimerat produktionsschema genererades av WCPL:s egenutvecklade programvara (Prober) och tillförde ett mervärde jämfört med det tidigare använda manuellt utformade brytningsschemat.

Dessutom utvecklades nya brytsekvenser av konsultfirman Mining Plus (Bristol / Toronto) baserat på det ekonomiska nettovärdet per ton enligt information genererad av WCPL. En av WCPL utformad beräkningsalgoritm för optimering, tillsammans med programvaran Prober, valde nya ”cut-off-halter” per brytområde samt brytningssekvenser för att maximera projektets nettonuvärde (”NPV”). Probe­r­-metodiken ökade avsevärt projektets NPV.

Nordic Iron Ore och Mining Plus har granskat och godkänt resulterande brytningsschema och tillredningsplaner. Den totala NPV8-förbättringen före skatt hittills är 33,93 MUSD.

Nettonuvärdet, räknat till en diskonteringsränta på 8%, är enligt beräkningarna 145,4 MUSD. Projektets internränta (IRR) före skatt uppgår för närvarande till 19,1%.

Optimeringsarbetet kommer att fortsätta under oktober med flera identifierade förbättrings­scenarier, t.ex. enklare utlastning vid tågterminalen, truckuppfordring av råmalm i stället för via transportband, ett omarbetat processflöde och utnyttjande av malmtillgångar i den befintliga gruvan. 

Andra möjliga alternativ som ska analyseras är att tillämpa en effektgräns för anriknings­pro­cessen (enligt teorin om begränsningar), snabbare tillredningstakt, större brytningsenheter, variation av järnpriser, ett grövre malningsgrad för produkter, brytning och krossning på entreprenad, och reducerat investeringsbehov baserad på alternativ utformning av infrastruktur.

Om Whittle Consulting

Whittle Consulting (WCPL) är ett australiensiskt konsultföretag som är verksamt över hela världen och specialiserar sig på integrerad strategisk planering för gruvindustrin. Detta innefattar en kombination av metoder inklusive aktivitetsbaserade kostnader, teorin om begränsningar, Ken Lanes teori om cut-offs och utnyttjande av geo-metallurgisk information när den är tillgänglig. Dessa metoder tillämpas via deras egen programvara, Prober-E, produkten av 35 års utveckling av grundaren Jeff Whittle; den kombinerar linjär programmering med en sofistikerad egen sökalgoritm, en genetisk algoritm och möjligheten att utnyttja flera processorer (på 120+ interna servrar eller i molnet om det behövs).

Om Mining Plus

Mining Plus är en ledande leverantör av tekniska gruvtjänster som specialiserat sig på geologi, gruvteknik (ovan- och underjordisk), geoteknik, gruvventilation och driftledning. Mining Plus tillämpar en kombination av teknisk expertis och praktisk erfarenhet på prospekterings- och gruvprojekt globalt. De har anammat en attityd att ”göra det rätt första gången” och är stolta över att tillhandahålla skräddarsydda tjänster för att möta kundernas förväntningar genom att leverera detaljerade, korrekta och snabba resultat.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.