Investerare


Wed, 29 Jun 2022 17:36:19 +0200

Information från valberedningen i Nordic Iron Ore AB (publ)

Release

Mot bakgrund av de pågående förhandlingarna med Cargill International bedömer valberedningen att den sittande styrelsen bör omväljas för att kunna slutföra förhandlingarna.

Efter genomförande av den planerade transaktionen förväntas bolagets ägarstruktur ha förändrats, varför avsikten är att snarast kalla till en extra bolagsstämma i syfte att anpassa styrelsens sammansättning till de nya förhållandena.

Valberedningens förslag blir därför att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt omval av Tomas Olofsson, Jonas Bengtsson, Gösta Bergman och Timo Lindborg.

Styrelsens arvoden föreslås utgå med 200 000 till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att Anna Rozhdestvenskaya utses till huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelsens ordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).