Investerare


Thu, 20 Feb 2020 08:00:00 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2019

Q4 2019

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Genomförbarhetsstudien för Blötberget avrapporterades.
 • En konceptuell studie för Väsmanfältet färdigställdes.
 • En företrädesemission på 25 mkr övertecknades.

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,8 mkr (-2,7)
 • Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 0,1 mkr (6,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 SEK (-0,13)

Helåret, 1 januari – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,2 mkr (-10,2)
 • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 12,1 mkr (14,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,55 SEK (-0,67)
 • Likvida medel per 31 december 2019 uppgick till 13,0 mkr (9,2)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget beställde flytt av elledning för att möjliggöra anlägg­nings­arbeten inom planerat industriområde.

Ett positivt och händelserikt år för Nordic Iron Ore

Under 2019 gick Nordic Iron Ore från klarhet till klarhet. Den största – och viktigaste händelsen – var att vi fick resultatet från genomförbarhetsstudien för Blötberget, en studie som visade på god lönsamhet. Därtill fick vi även positiva resultat från en studie över södra delen av Väsmanfältet som utgör en stor expansionsmöjlighet. Året avslutades med en lyckad företrädesemission som blev kraftigt övertecknad.

Genomförbarhetsstudien, som vi låtit det internationella konsult­bolaget Golder Associates genomföra, visade tydligt att det finns mycket goda förutsättningar för en lönsam verksamhet vid Blötberget. Exempelvis visade studien att Blötberget kan nå en rörelse­marginal (EBITDA) på 44 procent, nettonuvärdet beräknades till drygt 1 miljard och alla investeringar beräknas ha betalat sig efter drygt 5,5 års brytning.

Genomförbarhetsstudien syftar till att utgöra underlag för beslut att finansiera investeringarna. Golder har på några punkter varit försiktiga i sina antaganden, vilket är positivt eftersom stora investeringar inte får baseras på optimistiska och alltför positiva antaganden.

Däremot utgör studien inte en detaljerad plan för anläggnings­arbetena. Till exempel utgår studien från drift med dieseldrivna fordon, men vi vill använda den snabba tekniska utvecklingen och utforma en toppmodern, miljövänlig gruva med eldrift i största möjliga utsträckning. Här har vi påbörjat ett arbete tillsammans med potentiella leverantörer av utrustning. Självfallet måste vi med varje avsteg från lösningarna visa att de leder till att ekonomin i projektet förbättras.

Studie över södra Väsmanfältet

Den studie som konsultbolaget SRK utförde avseende södra Väsmanfältet fokuserade på möjligheten att starta en gruva i den södra delen där vi redan har en beviljad koncession. SRK bedömde gruvan som lönsam utifrån antagandet om att endast komplettera befintlig utrustning som byggs för Blötberget. Rapporten mynnar ut i en rekommendation att fortsätta undersökningarna av hela Väsmanfältet för att öka mineraltillgångarna och höja klassningen av dessa. Våra geologer har redan skissat på ett relativt begränsat borrprogram som väntas kunna höja klassificeringen av en betydande del av de antagna resurserna inom vårt koncessionsområde i södra Väsmanfältet.

Marknaden

Under fjärde kvartalet sågs en jämn och mild förstärkning av järnmalmspriserna. Högvärdig malm, som vi ska producera, slutade på USD 112 / t vilket motsvarar en premie på cirka USD 25-50 per ton för NIOs kvalitet jämfört med standardprodukter (IODEX 62%Fe). Troligen kommer efterfrågan på högvärdig malm att bestå eftersom denna malm belastar miljön mindre och möter stark efterfrågan i Kina. Utbrottet av corona-viruset i Kina har dock medfört en kraftig nedgång i priserna under inledningen av det nya året. Problem av det här slaget är tillfälliga, men det får en kraftig effekt på marknaden när hela städer stänger ned i Kina.

Framåtblick

Ludvika gruvor är ett samlingsnamn för förekomsterna vid Blötberget, Väsman och Håksberg. Vi planerar att börja med Blötberget för att sedan expandera vidare till Väsman och Håksberg. Ett exempel på styrkorna med projektet är att vi har elför­sörjningen framdragen till de blivande anläggningarna; dock är det ett problem att kraftledningen går rakt över området där anrikningsverket ska uppföras. Vi har därför gett nätägaren VB Energi i uppdrag att flytta ledningen för att göra området klart för kommande anläggningsarbeten, ett arbete som redan har påbörjats.

År 2019 var ett avgörande år då vi fick en slutrapport som visar att projektet kan bli ekonomiskt bärkraftigt. Precis som 2019 kommer även 2020 att vara ett viktigt år för projekt Ludvika Gruvor, när vi nu skall söka finansiering till att anlägga gruvan i Blötberget. Det är min förhoppning att det nu påbörjade finan­siering­sarbetet för bygget av anläggningarna kring Blötberget även ska ge oss tillräckliga resurser för att öka tempot i utvecklingen av Väsmanfältet.

Blötberget är ett viktigt första delprojekt som, med en för branschen låg risk, gör det möjligt att bygga anläggningar som även kommer att användas när vi har expanderat till Väsman och Håksberg. Studien över södra Väsman stärker våra förhoppningar om att skapa ett sammanhängande gruvområde med en lång ekonomisk livslängd.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.