Investerare


Wed, 07 Jul 2021 20:41:58 +0200

Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 7 juli 2021

Release

Årsstämma med aktieägarna i Nordic Iron Ore AB, org.nr 556756-0940, hölls den 7 juli 2021 i Ludvika.

Årsstämman beslutade, bland annat, om följande.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Disposition av bolagets ansamlade vinstmedel

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020 och att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om följande:

Att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Att omvälja Tomas Olofsson, Jonas Bengtsson, Gösta Bergman och Timo Lindborg till styrelseledamöter. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Tomas Olofsson till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB låtit meddela att Anna Rozhdestvenskaya avses utses till huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslagna arvodet innefattar arvode för utskottsarbete. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Vid emissioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare ska aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget vid utgivande, utbyte och/eller konvertering kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission med stöd av bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske med hänsyn till exempelvis bolagets behov av att bredda aktieägarkretsen, för att möjliggöra förvärv och/eller för att med kort varsel tillgodose koncernens finansieringsbehov. Vid emission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare får befintliga aktieägare inte delta i emissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).