Miljötillstånd

För att få bedriva stadigvarande gruvverksamhet måste tillstånd inhämtas från mark- och miljödomstolen enligt reglerna i miljöbalken. till miljötillståndsansökan ska bifogas en miljökonsekvensbeskrivning, vars syfte är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Mark- och miljödomstolens prövning innefattar bland annat gruvbrytningen i sig, eventuell bortledning av grundvatten från gruvan, uppförande och drift av sandmagasin, eventuellt transporter till och från området etc. Nordic Iron Ore har erhållit miljötillstånd för såväl verksamheten i Blötberget som i Håksberg. När gruvverksamheten avslutas finns krav enligt miljöbalken på efterbehandling av verksamhetsområdet.