Prospektering

Prospektering och undersökning

För att utöka och uppgradera mineraltillgångarna sker normalt en kontinuerlig prospektering under hela utvecklingsprocessen. När kunskapen om mineraliseringarna är tillräckligt stor görs en beräkning av mineraltillgångarna som används i utvärderingen av förekomsten.

Utvärdering och klassificering

Utvärderingsstadiet omfattar utredningar i flera steg med ökande detaljnivå. Dessa syftar till att få en indikation respektive mer ingående kunskap kring möjligheterna att driva lönsam malmsutvinning. Den konceptuella studien ligger till grund för utformningen av ansökan om bearbetningskoncession. Därefter inleds normalt nästa steg, en lönsamhetsstudie (PEA/PFS) för att undersöka förutsättningarna för att inleda en kommersiell produktion. Vid ett positivt utfall av PEA/PFS genomförs en feasibility study som ligger till grund för ett investerings- och produktionsbeslut. En viktig del i planeringen utgörs också av arbetet som leder fram till ansökan om miljötillstånd samt de produktionstester som ligger till grund för ovannämnda lönsamhetsstudier.

Mineraltillgångar beräknas och klassificeras av en s.k. Kvalificerad Person (vanligen en erfaren och välrenommerad geolog) på basis av geologisk information inhämtad från kärnborrning, hällobservationer, geofysiska mätningar etc. Med ökad säkerhet i beräkningarna klassificeras mineraltillgångarna i antagna, indikerade eller kända. Mineralreserverna beräknas utifrån de indikerade och kända mineraltillgångarna med beaktande av bland annat tekniska och ekonomiska faktorer för brytning och anrikning samt frågor av legal karaktär. Beräkningarna inkluderar malmförluster och gråbergsinblandning vid brytningen. Normalt konverteras indikerade mineraltillgångar till sannolika mineralreserver och kända mineraltillgångar till bevisade mineralreserver. Vid osäkerheter i bedömningsfaktorerna bör dock de kända mineraltillgångarna konver- teras till sannolika mineralreserver.

Exploration target

Det australiensiska regelverket (JORC) medger att tonnage- och haltintervall publiceras för exploration targets under förutsättning att metoden för bestämningarna redovisas och att det klart framgår att fortsatt prospektering är nödvändig för att en klassificering av mineraltillgångar ska kunna göras samt att det inte är säkert att prospekteringsresultatet medger en beräkning av några framtida mineraltillgångar. All information kring detta (exploration target) måste uttryckas på ett sätt som inte kan föranleda misstolkning. Således får inte termerna mineraltillgång eller mineralreserv användas i detta sammanhang.

I tekniskt/kommersiella sammanhang används begreppen mineraltillgång och mineralreserv för att klassificera tonnaget i en förekomst. En mineralförekomst eller mineralisering är den geologiska term som avser en ansamling i berget av ekonomiskt intressanta mineral till exempel magnetit, hematit, kopparkis, zinkblände, apatit och guld.

Mineraltillgångar

Med termen mineraltillgång avses en mineralisering av sådan kvalitet och mängd att en kommersiell utvinning av metall eller mineral kan bli möjlig. mineraltillgångar klassificeras utifrån geologisk kännedomsgrad i:
Antagna mineraltillgångar (Inferred Mineral Resources)
Indikerade mineraltillgångar (Indicated Mineral Resources)
Kända mineraltillgångar (Measured Mineral Resources)

Antagna mineraltillgångar
En antagen mineraltillgång är den del av en mineraltillgång för vilken kvantitet, halt eller kvalitet kan uppskattas på grundval av geologiska undersökningar och begränsad provtagning samt rimligt bedömda, men ej fastställda, geologiska samband och haltsamband. Bedömningen grundar sig på begränsad information och provtagning, inhämtad genom lämplig teknik från blottningar, provgropar, skärpningar och borrhål.

Genom den osäkerhet som utmärker en antagen mineraltillgång, kan det inte förutsättas att alla eller några delar av denna vid fortsatt prospekteringsarbete kan uppgraderas till en indikerad eller känd mineraltillgång. Säkerheten i bedömningen är otillräcklig för att möjliggöra en meningsfull tillämpning av tekniska och ekonomiska parametrar eller för att genomföra en ekonomisk utvärdering värd att publicera. Antagna mineraltillgångar ska exkluderas från bedömningar som bildar underlag för lönsamhetsstudier eller andra ekonomiska studier. Antagna mineraltillgångar kan dock ingå i en PEA under förutsättning att det framgår att studien är konceptuell i sin natur, att de antaganden som Kvalificerad Person gjort anges och att det beskrivs vilken effekt som en PEA kan ha på resultat från en pre-feasibility study eller fesibility study.

Indikerade mineraltillgångar
En indikerad mineraltillgång är den del av en mineraltillgång för vilken kvantitet, halt eller kvalitet, densitet, form och fysikaliska egenskaper, kan bedömas med en tillförlitlighet som är tillräcklig för att medge den adekvata tillämpning av tekniska och ekonomiska parametrar som krävs för en gruvplanering och värdering av fyndighetens ekonomiska bärkraft.
Bedömningen baseras på detaljerad och vederhäftigt genomförd prospektering och testdata införskaffad genom lämpliga tekniker från blottningar, diken, provgropar, skärpningar och borrhål som ligger så tätt att geologisk och haltmässig kontinuitet rimligen kan antas föreligga.

En mineralisering kan klassas som en indikerad mineraltillgång av Kvalificerad Person när kvaliteten, mängden och fördelningen av data är sådan att de tillåter en säker tolkning av den geologiska strukturen och till att rimligt säkerställa mineraliseringens kontinuitet. Den kvalificerade personen måste ha klart för sig att begreppet indikerad mineraltillgång även implicerar lönsamhetsstudier på projektet. Beräkningen av en Indikerad mineraltillgång har tillräcklig kvalitet för att kunna ingå i en PEA eller pre-feasibility study som kan bilda underlag för betydande utvecklingsbeslut.

Kända mineraltillgångar
En känd mineraltillgång är den del av en mineraltillgång för vilken kvantitet, halt, densitet, form och fysikaliska egenskaper är så väl kända att de kan bedömas med en säkerhet som är tillräcklig för att medge den adekvata tillämpningen av tekniska och ekonomiska parametrar som krävs för en gruvplanering och värdering av fyndighetens ekonomiska bärkraft. Bedömningen baseras på detaljerad och vederhäftigt genomförd prospektering och testdata införskaffad genom lämpliga tekniker från blottningar, diken, provgropar, skärpningar och borrhål som ligger tillräckligt tätt för att bekräfta att både geologisk och haltmässig kontinuitet föreligger.

En mineralisering eller annat naturligt material av ekonomiskt intresse kan av Kvalificerad Person klassas som en känd mineraltillgång när beskaffenhet, kvalitet, kvantitet och fördelning av data är sådan att mineraliseringens tonnage och halter kan bestäm- mas med god noggrannhet och att avvikelser från beräkningsresultatet inte signifikant påverkar det ekonomiska utfallet. Denna kännedomskategori kräver en hög grad av förtrogenhet med, och förståelse av geologin och de parametrar som styr fyndighetens uppträdande.

Mineralreserver

Mineralreserver indelas utifrån kännedomsgrad i:
Sannolika mineralreserver (Probable Ore Reserves)
Bevisade mineralreserver (Proven Ore Reserves)

Sannolika mineralreserver
En sannolik mineralreserv är den del av en indikerad mineraltillgång, och i vissa fall känd mineraltillgång, som visat sig ekonomiskt brytbar genom åtminstone en pre-feasibility study. Denna studie måste innehålla adekvat information om brytning, anrikning, metallurgi, ekonomiska och andra relevanta faktorer som, vid tiden för rapporttillfället, visar att en utvinning är lönsam.

Bevisade mineralreserver
En bevisad mineralreserv är den del av en känd mineraltillgång, som visat sig ekonomiskt brytbar genom åtminstone en pre-feasibility study. Denna studie måste innehålla adekvat information om brytning, anrikning, metallurgi, ekonomiska och andra relevanta faktorer som, vid tiden för rapporttillfället, visar att en utvinning är lönsam.