Lagar och regler

Minerallagen
Prospektering och utvinning av malm i Sverige, på egen såväl som på annans mark, kan endast ske enligt minerallagen. Lagen definierar bland annat vilka mineral som regelverket gäller för, så kallat koncessionsmineral.

Bergsstaten
Bergsstaten, ett beslutsorgan inom Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), fungerar som tillståndsmyndighet och är ansvarig för att minerallagen följs.

Undersökningstillstånd
För att få leta efter malm i Sverige behövs ett undersökningstillstånd. Ett undersökningstillstånd ger tillståndsinnehavaren en tidsbegränsad ensamrätt till prospektering inom det aktuella området, samt företrädesrätt för erhållande av så kallad bearbetningskoncession. Ett undersökningstillstånd är normalt giltigt i tre år med möjlighet till förlängning, i första hand med tre år. Ytterligare förlängning kan erhållas om särskilda respektive synnerliga skäl föreligger. Förlängning beviljas normalt för det fall undersökningsarbete i fält har bedrivits under den föregående treårsperioden. Undersökningstillståndet utfärdas av Bergsstaten.

Bearbetningskoncession
Om fyndigheten efter undersökningarna anses ekonomiskt hållbar utfärdar Bergsstaten en bearbetningskoncession som ger innehavaren rätt att bryta malmen i fyndigheten i 25 år, med rätt till förlängning av tillståndet.

Miljötillstånd
För brytning ska kunna påbörjas krävs även ett miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen. Som underlag för ansökan om detta genomförs omfattande analyser och utredningar om verksamhetens effekter på miljön. Dessa undersökningar dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Markanvisning
Vid erhållen bearbetningskoncession kan mark vid behov tas i anspråk genom en så kallad markanvisning. I sådana fall reglerar Bergsstaten storleken på eventuell ersättning till markägaren.