Wed, 23 May 2018 19:56:42 +0200

Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) den 22 maj 2018

Årsstämman i Nordic Iron Ore AB (publ) den 22 maj 2018 röstade i enlighet med samtliga av styrelsens och valberedningens förslag.

Tomas Olofsson och Jonas Bengtsson omvaldes, och Michael Mattsson nyvaldes, som styrelseledamöter.

Den nyvalde styrelseledamoten Michael Mattson är Styrelseordförande i Copperstone Resources AB och styrelseledamot i Endomines AB. Mattson är Dipl. MSc inom finans från Handelshögskolan i Stockholm och har omfattande erfarenhet från arbete med finansiell rådgivning och företagsutveckling.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2017 och antog styrelsens förslag om att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade även att:

  • styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att revisor ersätts enligt godkänd räkning;
  • omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Annika Wedin kvarstår som huvudansvarig revisor);
  • öka bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av högst 16 370 000 aktier till Copperstone Resources AB (publ) mot betalning genom kvittning till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att betalning för aktierna ska ske genom kvittning;
  • uppta ett konvertibelt lån om nominellt 8 185 000 kronor genom en riktad nyemission av konvertibler till Copperstone Resources AB (publ) mot betalning genom kvittning. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att betalning för konvertiblerna ska ske genom kvittning;
  • genomföra en nyemission av högst 36 545 550 units, vardera om två nya aktier och en ny teckningsoption, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 19 013 563,233027 kronor. Varje unit emitteras till en teckningskurs om 1,00 kronor. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen är den 11 juni 2018 och tre aktier berättigar till teckning av en unit. Teckning av units ska ske under perioden 13 juni 2018 till och med den 27 juni 2018;
  • sammanlägga bolagets aktier innebärande att 10 aktier sammanläggs till 1 aktie och att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen samt att ändra lydelsen av § 5 i bolagsordningen till att ha den lydelse som framgår nedan:

        § 5 AktieantalAntalet aktier i bolaget ska vara lägst 9 900 000 och högst 39 600 000 aktier”.

  • bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt motsvarande högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget; samt
  • anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

__________________

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release