Fri, 21 Mar 2014 15:45:00 +0100

Mark och miljödomstolen ger Nordic Iron Ore tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika.

Mark och miljödomstolen lämnar i dom den 20 mars 2014 Nordic Iron Ore tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap miljöbalken att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen medger även tillstånd för ansökta vattenverksamheter, samt rätt att ta i anspråk ansökta mark och vattenområden.

Domstolen ger Nordic Iron Ore verkställighetsförordnande, vilket innebär att bolaget omgående får ianspråkta tillståndet, utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft, dock inte för arbeten som rör anläggande av dammar för sand och klarningsmagasinet.

Domen i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.nordicironore.se

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release