Mon, 09 Nov 2015 19:09:43 +0100

Nordic Iron Ore AB (publ) offentliggör företrädesemission av aktier, samt tillhörande emissionsmemorandum

Nordic Iron Ore har idag offentliggjort ett emissionsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission om cirka 21,8 MSEK som beslutades på extra bolagsstämma den 29 oktober 2015 (”Erbjudandet”). I samband med Företrädesemissionen genomförs även en kvittnings­emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avseende slutreglering av erhållna kortfristiga lån om cirka 3,1 MSEK.Vid en fulltecknad Företrädesemission och Kvittningsemission kommer antalet aktier i Bolaget att öka till 39 389 281 stycken.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar 21 766 068 aktier till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie och kan tecknas med eller utan företrädesrätt.
     
  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de hade på avstämningsdagen den 6 november 2015. För varje aktie som innehades på avstämningsdagen erhöll aktieägarna tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Anmälningsperioden inleds idag den 9 november 2015 och löper till och med den 23 november 2015.
     
  • Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Erbjudandet 26 november 2015.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Nordic Iron Ore genomför just nu en slutlig genomförbarhetsstudie (DFS) som innebär att gruvans tekniska layout optimeras och att investeringar och kostnader för drift- och underhåll verifieras. Emissionslikviden i Företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera nästa steg i den pågående genomförbarhetsstudien, vilket primärt avser att verifiera och optimera de metallurgiska processerna och generera produktprover som potentiella kunder kan testa i sina egna processer. Detta utgör enskilt en av de viktigaste delarna i studien och syftar till att stärka projektets ekonomiska förutsättningar samt att möjliggöra leveransavtal med kunder.


Emissionsmemorandum

Emissionsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Nordic Iron Ores hemsida www.nordicironore.se, samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Marsden, Managing Director
paul.marsden@nordicironore.se
Telefon: +46 (0) 70 591 0810VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.

Bolagets aktier är inte föremål för handel vid någon marknadsplats.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release