Mon, 25 May 2015 17:04:27 +0200

Kommuniké från årsstämma 2015 i NordIc Iron ORE AB

Årsstämman i Nordic Iron Ore AB (publ) röstade för att stödja samtliga förslag presenterade av styrelsen och valberedningen vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Christer Lindqvist, Jonas Bengtsson, Göran Ekdahl, Johnas Jansson och Sigrun Hjelmqvist. Göran Ekdahl omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman omvalde även Anders Bengtsson, Tomas Olofsson och Per Storm som suppleanter i styrelsen.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2014 och antog styrelsens förslag om att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade även att:

-         styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att revisor ersätts enligt godkänd räkning;

-         omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor;

-         bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt; samt

-         att anta regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

__________________

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release