Fri, 20 Jan 2017 11:55:31 +0100

Nordic Iron Ore AB (publ) har beslutat att genomföra företrädesemission av aktier

Erbjudandet
Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) (”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 24 maj 2016, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattar högst 73 091 100 aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 12 675 708,822018 kronor. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie.

Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 26 januari 2017 har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls två teckningsrätter. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.  Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter.                     

Teckningstiden kommer att löpa från och med den 30 januari till och med den 14 februari 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Bakgrund och motiv

Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra nästa steg i den nu pågående lönsamhetsstudien. Detta nästa steg är att fastlägga gruvdesignen och produktionsplanering vilket innebär en avgörande milstolpe i projektutvecklingen. Det innebär att Bolaget kommer att kunna förbättra och optimera gruvans layout och produktionsplan och därmed minimera gruvkostnaderna samt erhålla en säkrare beräkning av framtida kostnader.

Tidplan
26 januari 2017                                        Avstämningsdag
27 januari 2017                                        Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
30 januari – 14 februari 2017                  Teckningsperiod
17 februari 2017                                      Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare
Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 27 januari 2017. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release