Wed, 29 Apr 2015 08:38:00 +0200

Nordic Iron Ores presenterar ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget

Som en del i den pågående teknisk-ekonomiska genomförbarhetsstudien för återstarten av Blötbergets gruva rapporterar Nordic Iron Ore AB (publ) idag en ny uppskattning av mineraltillgångarna. Kända, Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår per 2015-04-13 till 42,5 Mt med 41,9% järn, 5,3 Mt med 38,2% järn, respektive 5,4 Mt med 33,5% järn. 

Under 2014 har Nordic Iron Ore, som en del i den pågående genomförbarhetsstudien för återstarten av gruvan i Blötberget, genomfört ett kompletterande borrprogram med syfte att uppgradera klassificeringen av mineraltillgångarna.

De nu gjorda uppskattningarna visar att kända och indikerade mineraltillgångar i Blötberget ökat jämfört med tidigare uppskattningar, detta trots att en högre gränshalt tillämpats (25% mot tidigare 15%).

I nedanstående tabell redovisas mineraltillgångarna i Blötberget per april 2015 efter en gränshalt för rapportering om minst 25% järn.

 Blötberget Mt % Fe
Känd 42,5    41,9%
Indikerad 5,3 38,2%
Känd+indikerad 47,8 41,5%
Antagen 5,4 33,5%
Totalt inkl antagna 53,2    40,7%

Samtliga mineraliseringar som undersökts är fortsatt öppna mot djupet. Förutsättningarna för att ytterligare öka mineraltillgångarna genom kompletterande borrningskampanjer bedöms därför vara mycket goda.

Den oberoende tekniska rapporten från DMT kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Samtliga mineraltillgångar har uppskattats i enlighet med riktlinjerna i JORC-koden, 2012-års utgåva, och är utförda av Tim Hornet, Kompetent Person på DMT Consulting Ltd, samt verifierade av bolagets oberoende Kompetent Person Thomas Lindholm.

Detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Thomas Lindholm, ”Kompetent Person” och kvalificerad att rapportera om mineraltillgångar enligt JORC-koden, baserat på sin utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release