Wed, 04 Nov 2015 17:00:00 +0100

Kommuniké från extra bolagsstämma 2015 i Nordic Iron Ore AB

Vid extra bolagsstämma den 29 oktober 2015 i Nordic Iron Ore AB (publ) beslutades i enlighet med samtliga förslag presenterade av styrelsen och aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna i bolaget.

Ny styrelseledamot

Christer Lindqvist (ordinarie styrelseledamot) och Per Storm (styrelsesuppleant) har tidigare meddelat att de lämnar styrelsen per dagen för den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman beslutade att i Christer Lindqvists ställe välja Ryan Huff till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelsearvode ska utgå till Ryan Hoff med 37 500 kronor för perioden fram till nästa årsstämma. Ingen ny styrelsesuppleant att ersätta Per Storm valdes.

Ryan Huff är verkställande direktör för Applied Value:s amerikanska verksamhet och har mångårig internationell erfarenhet från management consulting med inriktning på bland annat strategiska försörjningsfrågor och inköp, råvaror och operationell effektivisering. Huff har en BBA (Bachelor of Business Administration) med inriktning på Finance, Organization & Management från Goizueta Business School vid Emory University i Georgia, USA.

Kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den extra bolagsstämman beslutade om ökning av bolagets aktiekapital med högst 539 780,580457 kronor genom kvittningsemission av högst 3 112 501 aktier i bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgår till 1 krona per aktie. Aktiernas kvotvärde är ca 0,173423 kronor. Teckningsberättigade i kvittningsemissionen är endast nedanstående aktieägare och till högst det antal aktier som anges nedan. Överteckning kan ej ske.

Teckningsberättigad Antal aktier
Bengtssons Tidnings AB 1 296 875
Elbolaget i Ludvika Montage AB 648 438
Grytänge Invest AB 648 438
Väsman Invest AB 518 750
Totalt: 3 112 501

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittningsemissionen utgör ett nödvändigt led för att förbättra bolagets finansiella ställning. Teckningskursen har bestämts utifrån styrelsens bedömning av vad som erfordras för genomförande av emissionen. De nya aktierna ska tecknas i separat teckningslista senast den 6 november 2015. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning.

De teckningsberättigade aktieägarna har fordringar på bolaget avseende lämnade lån (inklusive upplupen ränta på dessa lån). Fordringarnas kapitalbelopp inklusive upplupen ränta framgår nedan. Betalning för nytecknade aktier ska erläggas genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar aktieägarens fordran (inklusive upplupen ränta). Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten.

Teckningsberättigad Fordran som kan utnyttjas för kvittning
Bengtssons Tidnings AB 1 296 875 kronor
Elbolaget i Ludvika Montage AB 648 438 kronor
Grytänge Invest AB 648 438 kronor
Väsman Invest AB 518 750 kronor
Totalt: 3 112 501 kronor

De nya aktierna ger rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Den extra bolagsstämman beslutade även om ökning av bolagets aktiekapital med högst 3 774 746,038413 kronor genom nyemission av högst 21 766 068 aktier i bolaget.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma befintliga aktieägare i bolaget i förhållande till det antal aktier som de sedan tidigare äger i bolaget. Varje aktie ska ge tre teckningsrätter och för teckning av en ny aktie fordras två teckningsrätter. Avstämningsdag ska vara den 6 november 2015.

Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska i första hand ske till dem som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelningen ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckningen av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som endast har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelningen ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning av aktier med teckningsrätt ska ske genom kontant betalning under perioden fr.o.m. den 9 november 2015 och t.o.m. den 23 november 2015. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som ovan.

Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas enligt instruktion på avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ger rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

__________________

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +46 240 883 05

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release