Tue, 10 Apr 2018 07:30:00 +0200

Nordic Iron Ore förbereder företrädesemission och marknadsnotering av aktien

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) (”NIO” eller ”Bolaget”) har beslutat förbereda Bolaget för en företrädesemission och efterföljande marknadsnotering av Bolagets aktie på lämplig marknadsplats. Beslutet är villkorat av årsstämmans beslut. Beslutet är även villkorat av att en överenskommelse med styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone”) rörande den av Copperstone innehavda fordran godkänns av NIOs årsstämma.

”I och med den nu föreslagna företrädesemissionen ser vi fram emot att kunna slutföra våra genomförbarhetsstudier inför återupptagande av järnmalmsproduktion i Blötberget. Under de senaste åren och inte minst under 2017 har vi tagit flera stora steg i rätt riktning där vi bland annat slutfört gruvdesign och brytplaner. Vidare har Bergsstaten beviljat Nordic Iron Ore bearbetningskoncession i södra Väsmanfältet som erbjuder möjligheten att expandera verksamheten som – om det lyckas – kan bli en av Sveriges mer betydande järnmalmsresurser. Sammantaget med prisutvecklingen på järnmalm och den begränsade tillgången på högkvalitativa malmer som Nordic Iron Ore kommer producera ger oss goda marknadsförutsättningar när vi nu ska utveckla våra gruvprojekt”, säger Paul Marsden, VD.

Föreslaget erbjudande i korthet: 

  • Föreslaget erbjudande riktar sig till befintliga aktieägare
  • Föreslagna villkor är tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption.
  • Föreslagen teckningskurs är 0,5 SEK per aktie.
  • Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs NIO ca 36,5 MSEK före emissionskostnader
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till 1,0 SEK efter cirka 1 år.
  • Vid fullt utnyttjande av de vederlagsfria teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 36,5 MSEK före emissionskostnader.

NIO har för närvarande en låneskuld uppgående till cirka 16 MSEK till Copperstone. Enligt en överenskommelse mellan bolagens styrelser föreslås halva skuldbeloppet kvittas mot nyemitterade aktier i NIO till en kurs motsvarande emissionskursen i den planerade företrädesemissionen i NIO. Resterande del av lånet avses enligt överenskommelsen omvandlas till ett konvertibelt lån med två års löptid (”Konvertibeln”). Konverteringskursen kommer vara 1 SEK per aktie och den årliga räntan kommer vara 5,5 procent. Efter ett år äger NIO rätt att förtidslösa Konvertibeln varvid Copperstone har möjlighet att istället påkalla konvertering till aktier. Vid förfall äger NIO rätt att påkalla konvertering till aktier.

Detaljerad information avseende transaktionerna, inklusive fullständiga villkor för företrädesemissionen, teckningsoptionerna och Konvertibeln, kommer att återfinnas i kallelse till Bolagets årsstämma, vilket beräknas publiceras under vecka 16, 2018.

Marknadsnoteringen av Bolagets aktie på lämplig marknadsplats avses ske så snart som möjligt efter genomförd företrädesemission.

Rådgivare

NIO har utsett Stockholm Corporate Finance AB till finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå till juridisk rådgivare i samband med Företrädesemissionen och ansökan om listning.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988
paul.marsden@nordicironore.se

Tomas Olofsson Styrelsens ordförande
tel: +46 (0)70 564 0350
tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release